Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet v/ statsråden til arbeids- og sosialkomiteen, datert 3. november 2015

Feil i Prop. 1 S (2015-2016) Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet gjør med dette Stortinget oppmerksom på enkelte feil i Prop. 1 S (2015–2016) Arbeids- og sosialdepartementet.

Del I, Punkt 2 Profil og satsingsområder, Punkt 2.1 Samlet budsjettforslag fordelt på programområder og programkategorier, side 15, siste avsnitt

Avsnittet lyder:

"Den samlede effekten av trygdeoppgjøret i 2015 og anslått effekt av trygdeoppgjøret i 2016 er anslått å utgjøre om lag 10,8 mrd. kroner for 2016- anslaget, hvor anslagsvis 5,6 mrd. kroner utgjør effekten av trygdeoppgjøret i 2016."

Effekten av et trygdeoppgjør påvirker ordninger under ASD som ligger både under folketrygden, enkelte ytelser utenfor folketrygden og Statens pensjonskasse (SPK). Beløpet på 5,6 mrd. kroner inkluderer ikke effekten på postene under SPK.

Beløpet på 5,6 mrd. kroner i siste delsetning skal derfor endres til 5,9 mrd. kroner.

Del II, Programkategori 09.10 Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken, kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter

Omtalen under kap. 605, post 21 Spesielle driftsutgifter på side 97 i Prop. 1 S (2015–2016) er ikke dekkende for formålet med bevilgningen. Omtalen under kap. 605, post 21 suppleres med følgende tekst:

"Arbeids- og velferdsdirektoratet vil i 2016 arbeide med å videreutvikle løsningen for elektronisk kommunikasjon av helseopplysninger mellom Arbeids- og velferdsetaten og sykmelder. Det innbefatter justering av den elektroniske sykmeldingen, utvidet bruk av dialogmeldinger mellom sykmelder og Arbeids- og velferdsetaten, samt økt grad av elektronisk formidling av oppfølgingsplan fra arbeidsgiver til sykmelder."

Del II, Programkategori 33.30 Arbeidsliv, kap. 2541 Dagpenger, post 70 Dagpenger

Det er en skrivefeil vedrørende strengere sanksjoner ved selvforskyldt ledighet på s. 150 under kap. 2541 Dagpenger. I Prop. 1 S (2015–2016) står det nå "…økes fra 18 til 26 uker."

Siste setning i første avsnitt under "Strengere sanksjoner ved selvforskyldt ledighet" skal erstattes med følgende:

"Ved et andre sanksjonsbetingede forhold i løpet av en periode på 12 måneder legges det opp til at sanksjonsperioden økes fra 12 til 26 uker."

Del II, Programkategori 09.40 Arbeidsmiljø- og sikkerhet, kap. 642 Petroleumstilsynet, post 01 Driftsutgifter

Hele tredje avsnitt i kapittelomtalen under kap. 642, Petroleumstilsynet, post 01 Driftsutgifter (s. 229) skulle ha stått under omtalen for post 21, Spesielle driftsutgifter. Avsnittet lyder:

"Bevilgningen er også økt med 6 mill. kroner grunnet økt aktivitet knyttet til programmet Olje for utvikling og oppdrag/samarbeid med NORAD. Tilsvarende er bevilgningen under kap. 3642, post 02 økt med 6 mill. kroner."

Feilen gjelder plasseringen av den aktuelle teksten under feil post. Budsjettabeller og samlet foreslått bevilgning per post er likevel riktig.