Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) – BERIKTIGET

Til Stortinget

Innledning

Etter vedtak i Stortinget våren 2001, jf. Innst. S. nr. 350 (2000–2001), ble Stortingets deltakelse i Den Interparlamentariske Union organisert slik: Stortinget oppnevner en fast delegasjon bestående av fire medlemmer med personlige varamedlemmer som velges for fire år om gangen første år i stortingsperioden. I tillegg utpeker medlemmene av den faste delegasjonen, i samråd med partigruppene, to medlemmer på rotasjonsbasis foran hver konferanse.

Komiteens tilråding

På grunnlag av innkomne forslag fra partigruppene rår valgkomiteen Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) velges for stortingsperioden 2017–2021:

Medlemmer:

  • 1. Hege Haukeland Liadal

  • 2. Ove Trellevik

  • 3. Ulf Leirstein

  • 4. Marit Arnstad

Varamedlemmer:

  • 1. For Liadal: Åsmund Aukrust

  • 2. For Trellevik: Elin Rodum Agdestein

  • 3. For Leirstein: Karin Andersen

  • 4. For Arnstad: Geir Jørgen Bekkevold

Oslo, i valgkomiteen, den 20. oktober 2017

Olemic Thommessen

leder