Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Trond Giske, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, Marianne Haukland, lederen Kristin Ørmen Johnsen og Tage Pettersen, fra Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal og Morten Wold, fra Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, fra Venstre, Grunde Almeland, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, viser til at Prop. 10 LS (2018–2019) både inneholder forslag til lov og forslag til stortingsvedtak om samtykke. Saken behandles derfor i to ulike innstillinger. Komiteen viser til merknader og forslag til vedtak i Innst. 82 S (2018–2019) om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen).

Komiteen merker seg at portabilitetsforordningen trådte i kraft i EU 1. april 2018. Det betyr at det lovmessige grunnlaget for portabilitet er ulikt i Norge fra mesteparten av EØS-området. Denne forskjellen gjelder både for forbrukere og tilbydere av innholdstjenester. Forskjellen vil gjelde inntil den foreslåtte lovendringen trer i kraft. Ulike regler innen det felles marked kan skape uheldige situasjoner både for forbrukere og tilbydere. Komiteen mener at det er mest hensiktsmessig at lovendringen derfor trer i kraft så snart som mulig.

Komiteen viser til at rask ikrafttredelse er viktig blant annet av hensyn til rettsenhet i hele EØS-området og for at norske tilbydere ikke skal tape konkurransekraft. Det er også grunn til å tro at norske forbrukere er utålmodige etter å benytte seg av regelverket.

Komiteen viser også til at tilbydere av innholdstjenester til forbrukere i andre EØS-land ikke kan tilby portabilitet når abonnentene oppholder seg i Norge, inntil lovendringen trer i kraft.

Komiteen merker seg at lovendringen i utgangspunktet gjelder for kommersielle tilbydere av innholdstjenester. Det er ønskelig at også allmennkringkastere gjør sitt innhold portabelt for norske forbrukere.

Komiteen viser til at proposisjonen i tillegg til forslag til endring i åndsverkloven som gjennomfører portabilitetsforordningen, også inneholder enkelte lovtekniske endringer i andre lover. Noe av dette er henvisninger til tidligere åndsverklov, og noe er oppdateringer av begreper. Dessuten foreslås opphevelse av åndsverkloven § 86, som nå er uten betydning.