Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tore Hagebakken, Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag og Tellef Inge Mørland, fra Høyre, Torill Eidsheim, Astrid Nøklebye Heiberg, Erlend Larsen og Sveinung Stensland, fra Fremskrittspartiet, Åshild Bruun-Gundersen og Sylvi Listhaug, fra Senterpartiet, Kjersti Toppe, fra Sosialistisk Venstreparti, Sheida Sangtarash, fra Venstre, Carl-Erik Grimstad, og fra Kristelig Folkeparti, lederen Geir Jørgen Bekkevold, viser til proposisjonen og merker seg at den inneholder forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven, samt forslag til enkelte andre lovendringer.

Forslag om avvikling av meldeordningen

Komiteen viser til at departementet foreslår å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at meldeordningen består av anonyme meldinger til Helsedirektoratet om hendelser som har, eller kunne ha, ført til betydelig skade på pasienten. Meldingene brukes i dag til å lage noen få læringsnotater til tjenesten om risikoforhold, og en årsrapport med samlet statistikk.

Flertallet viser til at ordningen ikke har hatt dokumentert effekt. Flertallet viser til at departementet mener at ressursene i stedet kan brukes bedre gjennom blant annet å utvide den viktige varslingsordningen ved alvorlige hendelser.

Flertallet viser til at det ikke er dokumentert at meldeordningen har hatt tilsiktet effekt for læring innad eller på tvers av helseforetakene, eller for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil peke på at spesialisthelsetjenesten er preget av høyspesialisert behandling, kompliserte pasientforløp og ulike nivåer og ansvarsområder, hvilket leder til kontinuerlig risiko for alvorlige hendelser. Selv om norske helsearbeidere gjør alt de kan for å forhindre feil i tjenesten, vil det alltid være forbedringspotensial i et komplekst system.

Disse medlemmer mener det er avgjørende at vi jobber systematisk for å holde tallene på alvorlige hendelser så lave som mulig. I 2010 startet den rød-grønne regjeringen en kartlegging av pasientskader ved norske sykehus. Da fikk omkring 16 prosent av norske sykehuspasienter minst én skade som følge av behandlingen de mottok, eller manglende behandling. I 2011 startet Pasientsikkerhetskampanjen for å lære helsepersonell hvordan vi kan bedre tryggheten i tjenestene. Det som nå heter Pasientsikkerhetsprogrammet, har gitt resultater. I 2016 var tallet på alvorlige hendelser redusert til 14 pst.

Disse medlemmer mener at spesialisthelsetjenesten fortsatt har utfordringer med manglende læring på tvers av institusjoner, og iblant også innad i samme institusjon. Helsetilsynets direktør, Jan Fredrik Andresen, har uttalt at «man repeterer de samme kjente feilene». Disse medlemmer mener at det derfor blir feil å legge ned meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Ordningen sørger for at alvorlige hendelser med pasientskader, eller fare for pasientskade, meldes til Helsedirektoratet. Jevnlig utgir direktoratet oppsummeringsnotater som viser hvor det er rom for forbedring. Disse medlemmer mener at vi i Norge heller burde se til og lære av Sverige, der samordning av pasientsikkerhetsarbeidet er et langsiktig mål. Med regjeringens nye undersøkelseskommisjon for helsetjenesten får vi nok et organ som skal gjøre forbedringsarbeid i helsetjenesten, i tillegg til Helsetilsynet, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Pasient- og brukerombudet. En slik fragmentering skaper usikkerhet om ansvar.

Disse medlemmer mener meldeordningen kunne vært enda tettere koblet på det gode arbeidet i Pasientsikkerhetsprogrammet, som nå videreføres av Helsedirektoratet etter at programperioden går ut. Målet må være et kontinuerlig, helhetlig og systematisk forbedringsarbeid i helsetjenesten.

Disse medlemmer viser til at mange høringsinstanser deler dette synet, deriblant Helsedirektoratet, som uttaler at å fjerne meldeordningen gir «redusert mulighet til å kunne identifisere ukjente risikoområder og medvirkende faktorer», at «helseforetakene mister muligheten til å sammenligne egne hendelser med data på nasjonalt nivå» og at «nasjonal oversikt over hendelser som ikke førte til betydelig skade blir borte».

Disse medlemmer støtter ikke forslaget fra regjeringen om å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Disse medlemmer viser til at ordningen ble etablert i 2012 som en sanksjonsfri meldeordning for å bidra til å styrke pasientsikkerheten. Meldeordningen skal brukes til å avklare årsaker og forebygge at tilsvarende hendelser skjer igjen. Ordningen er et rapporterings- og læringssystem som skal støtte opp under helseinstitusjonenes systematiske arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Dette er i tråd med internasjonale anbefalinger, blant annet fra WHO, EU og Europarådet.

Disse medlemmer viser til at meldeordningen etter § 3-3 i dag er den mest brukte meldeordningen. Helsedirektoratet mottar i dag ca. 10 000 meldinger i året.

Disse medlemmer mener at regjeringens argument for å avvikle ordningen er svært svakt. Ordningen blir foreslått avviklet på tross av at et stort flertall av høringsinstansene er imot dette. Det gjelder Helsedirektoratet, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Pasient- og brukerombudet, FFO, Senter for kvalitet og sikkerhet (SHARE) m.fl. Flere høringsinstanser peker på at en nasjonal oversikt over uønskede hendelser dermed blir borte. I tillegg er flere bekymret for at terskelen for å melde internt i helseforetakene blir høyere. Flere peker også på at en evaluering ikke er vurdert. Mange peker på behovet for en forbedring av dagens meldeordning, blant annet med flere læringsnotater og bedre behandling av disse i tjenestene, men støtter ikke en avvikling av den eneste sanksjonsfrie meldeordningen vi har.

Disse medlemmer viser til at det er påvist mangelfull oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i helseforetaksstyrene (jf. Dokument 3:2 (2018–2019) Riksrevisjonens kontroll av forvaltningen med statlige selskaper for 2017). Det fremgår at styrene ikke arbeider systematisk med å følge opp utfordringene når det gjelder kvalitet og pasientsikkerhet. Disse medlemmer er bekymret for at en avvikling vil føre til at færre melder fra om uheldige hendelser og nesten-hendelser. Det viktigste for å sikre bedre pasientsikkerhet er å skape en åpenhetskultur. En avvikling av meldeordningen kan etter disse medlemmers vurdering føre til det motsatte og være et tilbakeskritt for arbeidet med læring og forbedring internt i virksomheten.

Disse medlemmer mener at en utvidelse av varslerordningen til kommunene og innføring av en undersøkelseskommisjon ikke på noen måte kan erstatte meldeordningen. Varslerordningen (§ 3-3a) har et helt annet formål enn meldeordningen, der formålet er læring. Varslerordningen omfatter heller ikke «nesten-hendelser», og skal kun gjelde alvorlige hendelser som dødsfall og uventet utfall i forhold til beregnet risiko.

Disse medlemmer viser til NOU 2015:11 Med åpne kort (Arianson-utvalget). Utvalget kom med forslag til forbedringer i meldeordningen, blant annet å bruke ressursene på å formidle informasjon gjennom læringsnotater, og gjerne hastenotater når det er aktuelt. Utvalget fastholdt prinsippet om at dette må være en sanksjonsfri meldeordning. Videre foreslo utvalget å utvide meldeordningen til også å gjelde tjenester som utøves av kommunen selv eller etter avtale med kommuner. Utvalget anbefalte å utvide ordningen til alle typer helse- og omsorgstjenester, både i og utenfor institusjon. Disse medlemmer mener det er beklagelig at regjeringen ikke følger opp denne tilrådingen fra Arianson-utvalget, men tvert om foreslår å avvikle ordningen.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om forbedringer i meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, og følge opp anbefalingene fra NOU 2015:11 (Arianson-utvalget).»

Forslag om elektronisk dødsmelding

Komiteen viser til at en felles løsning for elektronisk melding om dødsfall til Folkeregisteret og dødsårsak til Dødsårsaksregisteret vil gi mer oppdaterte registre enn i dag og bidra til en forenkling av offentlig sektor. Innføring av elektronisk dødsmelding vil gjøre det mulig med daglig oppdatering av registrene, og dermed bedre kvalitet.

Komiteen viser til at forenklingen vil bidra til reduserte kostnader for både tingretten og politiet, samt være nyttig i arbeidet med beredskap.