Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen og Kjersti Toppe om automatisk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80 pst. av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 28. mai 2019

Erlend Wiborg

Solfrid Lerbrekk

leder

ordfører