Innhold

Innledning

I proposisjonen fremmes forslag til endringer i følgende lover:

 • lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse

 • lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

 • lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

 • lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

 • lov 6. mai 1966 om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli 1949 om Statens pensjonskasse

 • lov 21. august 1998 nr. 65 om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett

 • lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Forslagene følger opp avtale inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Avtalen innebærer at offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte skal legges om til livsvarige påslagsordninger som kommer i tillegg til folketrygden.

Det foreslås nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født fra og med 1963. Opptjening etter de nye opptjeningsreglene skal skje fra 1. januar 2020. Den nye alderspensjonsordningen omtales heretter som påslagspensjon.

Det vises til de enkelte kapitlene i proposisjonen der det detaljert er redegjort for forslagene, og kapittel 2 der bakgrunn for lovforslagene er nærmere redegjort for, herunder

 • Endringene i folketrygden

 • Lønnsoppgjøret 2009 og tilpasningene i offentlig tjenestepensjon fra 2011

 • Tilpasningene i offentlig tjenestepensjon for årskull som får ny alderspensjon fra folketrygden

 • Prosess om en ny offentlig tjenestepensjon

 • Fremforhandlet avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

 • Avtale om midlertidige regler om alderspensjon til personer med særaldersgrense.

De offentlige tjenestepensjonsordningene er i dag dels lovfestede og dels avtale- og vedtektsfestede. Den viktigste lovfestede ordningen er regulert i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse.

Det vises til proposisjonens kapittel 3 der dagens pensjonssystem for offentlig ansatte er nærmere gjort greie for, herunder

 • Alderspensjon

 • Pensjonsrettigheter til personer med særaldersgrense

 • AFP

 • Uførepensjon

 • Etterlattepensjon.

Et lovforslag som følger opp avtalen om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor ble sendt på høring 3. mars 2018 med frist 9. januar 2019. I alt 33 instanser og 6 privatpersoner kom med merknader.

Det vises til kapittel 4 og de ulike kapitlene i proposisjonen hvor forslagene i høringsnotatet, samt høringsinstansenes syn er nærmere redegjort for.

Forslagene i proposisjonen innebærer en radikal endring i pensjonsreglene for offentlig ansatte og vil påvirke en rekke forhold som ikke er lovregulert, men som likevel har stor betydning. Det vises til proposisjonens kapittel 5 der det er nærmere redegjort for synspunkter som har kommet frem i høringen, men som ikke berører det materielle innholdet i lovforslagene. I tillegg redegjøres det også for departementets vurdering av disse. Dette gjelder blant annet følgende områder:

 • Utformingen av tjenestepensjonslovene

 • Om overføringsavtalen

 • Om alderspensjon til uføre

 • Om behovet for informasjon og statistikk

 • Om begrepsbruken

 • Om økonomiske konsekvenser

 • Fleksibilitet for eldre årskull

 • Om konkurranse i markedet

Følgende pensjonsordninger omfattes av lovforslaget:

 • Statens pensjonskasse

 • Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

 • Pensjonsordning for sykepleiere

 • Kommunale og fylkeskommunale tjenestepensjonsordninger

 • Pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune

 • Pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen og pensjonsordning for høyesterettsdommere, herunder:

  • Lov om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

  • Lov om tillegg til lov om Statens pensjonskasse

Når det gjelder merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget er dette nærmere gjort greie for i proposisjonens kapittel 17.