Innhold

Utfasing av individuell garanti for årskullene 1959–1962

Innledning og sammendrag

I pensjonsavtalen 3. mars 2018 ble det avtalt at det skal videreføres en individuell garanti for årskullene 1959–1962.

Det vises til de enkelte underkapitlene i proposisjonens kapittel 13 når det gjelder pensjonsavtalen, forslagene i høringsnotatet og høringsinstansens syn, samt departementets vurderinger.

Departementets forslag

Det foreslås utfasing av individuell garanti for årskullene 1959–1962 ved at disse årskullene får en andel av det garantitillegget som er gitt til og med 1958-kullet. I tråd med avtalen foreslås det at andelene bestemmes av forholdet mellom opptjeningstid i tjenestepensjonsordningen før 2011 og samlet opptjeningstid. Det foreslås at garantitilleggene skal trappes ned med årskull, slik at 1959-kullet får 90 pst. av tillegget, 1960-kullet får 80 pst., 1961-kullet får 70 pst. og 1962-kullet får 60 pst. av tillegget.

Det vises til proposisjonens kapittel 13.4 der forslagene til endringer i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene er nærmere redegjort for. Dette gjelder lovendringer i følgende lover:

  • Lov om Statens pensjonskasse, jf. forslag til §§ 24 b og 24 c

  • Lov om pensjonsordning for sykepleiere, forslag til §§ 10 c og 10 d

  • Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., jf. forslag til §§ 8 c og 8 d

  • Lov om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen, jf. forslag til § 2 femte ledd

  • Lov om tillegg til lov om Statens pensjonskasse, jf. forslag til § 3 tredje ledd

  • Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, jf. forslag til §§ 3-6 andre ledd første punktum og 4-6 andre ledd første punktum