Innhold

Alderspensjon opptjent før 2020

Innledning og sammendrag

Det går frem av pensjonsavtalen av 3. mars 2018 at de som er født i 1963 eller senere og som har opptjening i bruttoordningen, skal få en oppsatt pensjon fra denne ordningen når de starter å tjene opp pensjonsrettigheter i påslagsordningen. Det går videre frem at de som er født i 1963 eller senere skal kunne ta ut den oppsatte bruttopensjonen fleksibelt fra 62 år. Ved uttak av oppsatt bruttopensjon før 67 år, skal det skje en foreløpig samordning. Det skal ikke samordnes med opptjening i folketrygden etter 67 år. Det går også frem av avtalen at dersom opptjeningen i bruttoordningen samlet er tre år eller mindre, skal rettighetene overføres til påslagsordningen.

Det vises til de enkelte underkapitlene i proposisjonens kapittel 11 når det gjelder pensjonsavtalen, forslagene i høringsnotatet og høringsinstansens syn, samt departementets vurderinger når det gjelder

 • Konvertering av opptjente rettigheter før 2020 med varighet under tre år

 • Beregning av oppsatt pensjonsrett

 • Levealdersjustering og uttak av alderspensjon opptjent etter gjeldende regler

 • Samordning av oppsatt bruttopensjon og omregning ved endring i pensjonsgrad eller stans av pensjon, herunder

  • Samordning før 67 år

  • Samordning fra og med 67 år

  • Omregning ved endring i pensjonsgrad eller stans av pensjon.

Konvertering av opptjente rettigheter før 2020 med varighet under tre år

Departementets forslag

Det foreslås at det ikke overføres noen rettigheter fra bruttoordningen til påslagsordningen, men at all opptjening før 2020 ivaretas som en oppsatt bruttopensjon.

Det foreslås at det presiseres at medlemmer med tjenestetid før 2020 får en oppsatt pensjonsrett for tiden før 2020 dersom samlet opptjeningstid, det vil si både tid før og etter 2020, er minst tre år. Det vil senere vurderes om rettigheter kan overføres fra bruttoordningen til påslagsordningen for dem som har kort opptjeningstid i bruttoordningen.

Beregning av oppsatt pensjonsrett

Departementets forslag

Det foreslås at opptjening før 2020 beregnes som en oppsatt pensjon. Det foreslås at det er gjennomsnittlig stillingsandel i de 30 årene før 2020 med høyest stillingsandel som skal inngå for å beregne pensjonsgrunnlaget dersom tjenestetiden før 2020 er lenger enn 30 år.

Det foreslås at det presiseres i loven at kravet til full tjenestetid settes til den tjenestetiden medlemmet ville hatt fra den dagen vedkommende ble medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning og frem til aldersgrensen, men at kravet ikke kan settes høyere enn 40 år og ikke lavere enn 30 år. Det foreslås videre at alderspensjonen avkortes forholdsmessig dersom man ikke har full opptjening.

Det vises til proposisjonens kapittel 11.3.4 der forslagene til endringer i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene i proposisjonens kapittel 11.2.3 og 11.2.4 er nærmere redegjort for. Dette gjelder lovendringer i følgende lover:

 • Lov om Statens pensjonskasse, jf. forslag til § 26 h første til fjerde ledd

 • Lov om pensjonsordning for sykepleiere, jf. forslag til § 11 første til fjerde ledd

Levealdersjustering og uttak av alderspensjon opptjent etter gjeldende regler

Departementets forslag

Det foreslås at oppsatt bruttopensjon skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år, men at oppsatt bruttopensjon ikke kan tas ut gradert eller stanses etter uttak. Ved uttak skal justeringstallet på uttakstidspunktet legges til grunn. Det foreslås at uttak av oppsatt bruttopensjon forutsetter uttak av alderspensjon fra folketrygden.

Det vises til proposisjonens kapittel 11.4.4 der forslagene til endringer i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene er nærmere redegjort for. Dette gjelder lovendringer i følgende lover:

 • Lov om Statens pensjonskasse, jf. forslag til §§ 26 h, femte til sjuende ledd og 26 l

 • Lov om pensjonsordning for sykepleiere, jf. forslag til §§ 11 h, femte til sjuende ledd og 26 l

Samordning av oppsatt bruttopensjon og omregning ved endring i pensjonsgrad eller stans av pensjon

Departementets forslag

Det foreslås regler for samordning av oppsatt bruttopensjon. Det foreslås at fleksibelt uttak av bruttopensjon skal gjennomføres ved at det skjer en foreløpig samordning dersom uttaket skjer før 67 år. Ved uttak av bruttopensjon før 67 år, skal årlig pensjon beregnes på nytt fra 67 år, og det skal foretas et samordningsoppgjør. Det foreslås at det ikke skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden som er opptjent etter fylte 67 år.

Det foreslås at det gis hjemmel i loven for at det i forskrift fastsettes detaljerte regler for utbetaling og innkreving av resultatet av samordningsoppgjøret.

Det vises til proposisjonens kapittel 11.5.4 der det blir redegjort nærmere for lovforslag til endringer i samordningsloven i tråd med forslagene over. Det må også gjøres enkelte endringer i lovens omfangsbestemmelser.

Det vises til lovforslaget, samordningsloven § 3 og ny § 24 c.