Innhold

Betinget tjenestepensjon

Innledning og sammendrag

Det går frem av pensjonsavtalen at det skal innføres en ordning med betinget tjenestepensjon. Betinget tjenestepensjon skal være et tillegg til alderspensjonen for dem som ikke kvalifiserer for ny AFP. Betinget tjenestepensjon skal innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere.

Det går videre frem av pensjonsavtalen at betinget tjenestepensjon skal tjenes opp med 3,0 pst. av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G i år med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning frem til og med det året en fyller 61 år. Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.

Det vises til de enkelte underkapitlene i proposisjonens kapittel 8 når det gjelder betinget tjenestepensjon, pensjonsavtalen, forslagene i høringsnotatet og høringsinstansens syn, samt departementets vurderinger når det gjelder

  • Betingelser for rett til betinget tjenestepensjon

  • Beregnings- og uttaksregler for betinget tjenestepensjon

  • Regulering av betinget tjenestepensjon.

Betingelser for rett til betinget tjenestepensjon

Departementets forslag

Det foreslås at medlemmer som ikke har rett til privat eller offentlig AFP, gis betinget tjenestepensjon som et tillegg til alderspensjonen.

Det vises til at departementet vil komme tilbake til forholdet mellom betinget tjenestepensjon og ny AFP i forbindelse med lovforslag for ny offentlig AFP. Høringsinnspillene som har fremkommet her, vil bli tatt med i denne prosessen.

Det vises til proposisjonens kapittel 8.2.4 der forslagene til endringer i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene er nærmere redegjort for. Dette gjelder lovendringer i følgende lover:

  • Lov om Statens pensjonskasse, jf. forslag til § 26 e første ledd

  • Lov om pensjonsordning for sykepleiere, jf. forslag til § 11 e første ledd

Beregnings- og uttaksregler for betinget tjenestepensjon

Departementets forslag

Det foreslås at pensjonen tjenes opp med en sats på tre pst. av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp og at det er gjeldende grunnbeløp som skal legges til grunn. Ved deltidsstilling skal opptjeningen utgjøre en forholdsmessig del av opptjeningen for en fulltidsstilling. Det foreslås at opptjeningen skal skje løpende. Det foreslås også at det skal gis opptjening når et medlem mottar uførepensjon. Det foreslås at det gis pensjonsopptjening frem til fylte 62 år, og at opptjeningen akkumuleres i en beholdning. Det foreslås at betinget tjenestepensjon kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Det foreslås at årlig betinget tjenestepensjon fastsettes ved at beholdningen på uttakstidspunktet divideres med folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet. Ved uttak av betinget tjenestepensjon etter 70 år legges delingstallet ved 70 år til grunn. Det foreslås at betinget tjenestepensjon ikke kan tas ut gradert eller stanses etter uttak.

Det vises til proposisjonens kapittel 8.3.4 der forslagene til endringer i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene er nærmere redegjort for. Dette gjelder lovendringer i følgende lover:

  • Lov om Statens pensjonskasse, jf. forslag til §§ 26 e andre til fjerde ledd, 26 f og 26 l første ledd

  • Lov om pensjonsordning for sykepleiere, jf. forslag til §§ 11 e andre til fjerde ledd, 11 f og 11 l første ledd

Regulering av betinget tjenestepensjon

Departementets forslag

Det foreslås at regelen for regulering av betinget tjenestepensjon er i tråd med regulering av alderspensjon fra folketrygden.

Betinget beholdning som ikke er omregnet til årlig pensjon skal reguleres i samsvar med lønnsveksten og at betinget tjenestepensjon under utbetaling skal reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 pst. Reguleringen skal gjøres med virkning fra 1. mai. Ved første regulering etter uttak foreslås det at det ved reguleringen skal tas hensyn til når på året uttaket fant sted.

Det vises til at det foreslås at betinget tjenestepensjon ikke kan tas ut gradert, og at uttaket ikke kan stanses. Det er derfor ikke nødvendig å regulere stans eller endret gradering.

Det vises til proposisjonens kapittel 8.4.5 der forslagene til endringer i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene er nærmere redegjort for. Dette gjelder lovendringer i følgende lover:

  • Lov om Statens pensjonskasse, jf. forslag til § 42

  • Lov om pensjonsordning for sykepleiere, jf. forslag til § 39