Innhold

Alderspensjon til personer med særaldersgrense

Innledning og sammendrag

Verken pensjonsavtalen av 3. mars 2018 eller høringsnotatet av 17. oktober 2018 inneholdt særregler for å beregne pensjon for personer med særaldersgrenser som er født i 1963 eller senere. I tråd med pensjonsavtalen har det imidlertid vært en prosess med partene om slike regler siden august 2018, og 12. desember 2018 ble det inngått en avtale om midlertidige regler for alderspensjon til personer med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere. Avtalen av 12. desember 2018 ble fulgt opp med et notat 14. februar 2019 om hvordan avtalen kan nedfelles i loven.

Det vises til de enkelte underkapitlene i proposisjonens kapittel 12 når det gjelder pensjonsavtalen, forslagene i høringsnotatet og høringsinstansens syn, samt departementets vurderinger.

Prosessen

Det er ønskelig med en rask avklaring når det gjelder pensjonsreglene for personer med særaldersgrense, og en prosess med partene om pensjonsregler for personer med særaldersgrense startet i august 2018.

Problemstillingen er komplisert, og det ble klart at det ikke var mulig å avklare alle spørsmål knyttet til en langsiktig løsning for pensjonsregler for personer med særaldersgrense slik at nye regler kunne tre i kraft fra 2020. Den 29. november 2018 ble det derfor inngått en prosessavtale, der det går frem at målet med arbeidet er «å avtale en langsiktig pensjonsløsning for personer med særaldersgrense» og at prosessen skal avsluttes senest 1. november 2019. For å sikre at personer født i 1963 med særaldersgrense 60 år skal kunne ta ut tidligpensjon i 2020, heter det i prosessavtalen at nødvendige regler skal avtales innen 15. desember 2018.

Prosessavtalen ble fulgt opp i avtale 12. desember 2018 om midlertidige regler for alderspensjon til personer med særaldersgrense. Formålet med avtalen var å sikre at personer med særaldersgrense kan ta ut pensjon fra samme tidspunkt som etter dagens regler også fra 2020. Avtalen innebærer at det skal videreføres en tidligpensjonsordning for personer med særaldersgrense frem til fylte 67 år, og tidligpensjonen skal beregnes på samme måte som i dag.

I notat 14. februar 2019 ble det presentert et forslag til lovteknisk løsning som følger opp avtalen av 12. desember 2018. Det ble åpnet for skriftlige tilbakemeldinger senest 1. mars 2019, med sikte på at forslaget kunne tas inn i denne proposisjonen. Samtidig ble partene innkalt til møte 25. februar 2019 for en gjennomgang av forslagene i notatet.

Det vises til at Stortinget i vedtak nr. 42, 4. desember 2017, har bedt regjeringen vurdere, i samråd med partene i arbeidslivet, om dagens system med særaldersgrenser for ansatte i staten og statlige virksomheter bør endres i tråd med utviklingen i samfunns- og yrkesliv. Det går frem av avtalen 3. mars 2018 at disse spørsmålene må avklares i en senere prosess, etter at det er avtalt en langsiktig pensjonsløsning for personer med særaldersgrense.

Det vises til proposisjonens kapittel 12.5 og 12.6 der det er nærmere redegjort for forslagene i notat av 14. februar 2019, samt tilbakemeldinger på notatet fra arbeidstakerorganisasjonene og KLP.

Departementets forslag

Det foreslås at det innføres en tidligpensjonsordning for personer med særaldersgrense som sikrer retten til tidligpensjon fra samme alder og på samme nivå som etter gjeldende regler.

Det vises til proposisjonens kapittel 12.8.1 der forslagene til endringer i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene er nærmere redegjort for. Dette gjelder lovendringer i følgende lover:

  • Lov om Statens pensjonskasse, jf. forslag til ny § 20 a

  • Lov om pensjonsordning for sykepleiere, jf. forslag til ny § 6 a