Samandrag

Innledning

Departementet ber i proposisjonen om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning 29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) og protokoll 30 (om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk) ved å innlemme forordning (EU) 2015/759 av 26. april 2015 om endring av forordning (EF) 223/2009 om europeisk statistikk. EØS-komiteens beslutning og forordningen i norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning

Innledning

EØS-komiteen besluttet 29. mars 2019 å endre EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) og protokoll 30 (om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk) ved å innlemme forordning (EU) 2015/759 av 29. april 2015 om endring av forordning (EF) 223/2009 om europeisk statistikk. Forordning (EU) 2015/759 betegnes i det følgende som endringsforordningen.

Gjennomføringen av endringsforordningen i norsk rett vil kreve endring av lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven). Gjennomføringen vil også kreve visse økonomiske konsekvenser. Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd. Forslaget i proposisjonen til ny statistikklov er i samsvar med forordningen.

EØS-komiteens beslutning og forordningen i norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Nærmere om endringsforordningen

Generelt, nærmere om leders uavhengighet og Statistisk sentralbyrås ansvar for gjennomføring av Retningslinjer for europeisk statistikk er omtalt i proposisjonens kapittel 8.2.

Statistisk sentralbyrås ledelse og uavhengighet i forslag til ny statistikklov er nærmere omtalt i proposisjonens kapittel 7.3.

Statistisk sentralbyrås ansvar for samordning og kvalitet er nærmere omtalt i kapitlene 3.3 og 3.4 i proposisjonen.

Forholdet til norsk rett

Statistikklovutvalget ble blant annet bedt om å vurdere om dagens lov tilfredsstiller kravene i det europeiske regelverket.

Utvalgets innstilling følges opp gjennom departementets forslag til ny statistikklov. Forslag til ny lov vil legge til rette for den tekniske gjennomføringen av endringsforordningen i forskrift gitt med hjemmel i statistikkloven.

Konsekvenser av forslaget

Statistisk sentralbyrå skal etter forslaget til ny lov ha ansvar for å samordne Norges totale bidrag til europeisk statistikk. Byrået skal blant annet påse at statistikk som rapporteres til Eurostat, utvikles, utarbeides og formidles i samsvar med Retningslinjer for europeisk statistikk. Det skal utarbeides en årlig rapport til Eurostat om dette arbeidet.

Bedre samordning av statistikksystemet vil bidra til kostnadseffektiv statistikkproduksjon blant annet gjennom klarere ansvarsfordeling og mindre dobbeltarbeid. Gevinstene er vanskelige å tallfeste. Samtidig kan høyere krav til kvalitet og kvalitetsoppfølging gi økt ressursbruk, særlig for Statistisk sentralbyrå. Byråets ressursbehov for å kunne følge opp andre myndigheter som rapporterer statistikk til Eurostat, vil variere over tid og avhenge av hvor mange myndigheter dette gjelder. Med utgangspunkt i dagens situasjon er det antatt at arbeidet med kvalitetsgjennomganger, evalueringer og rapportering av den statistikkproduksjonen som gjøres utenfor byrået og som inngår i det europeiske statistikksystemet, vil kreve om lag to årsverk i Statistisk sentralbyrå. De samlede økonomiske konsekvensene av forslag til ny lov om offisiell statistikk vil kunne bli noe større, jf. nærmere omtale i kapittel 9 i proposisjonen.

Endringsforordningen innebærer at styringsdialogen mellom departementet og Statistisk sentralbyrå og den interne organiseringen i byrået må tilpasses kravene i forordningen.

Departementets vurderinger

Det norske statistikksystemet er i stor grad integrert i EUs statistikksystem, og det er viktig å utvikle EØS-avtalen i tråd med utviklingen i EUs regelverk. Endringsforordningen vil være et positivt bidrag til å presisere statistikkmyndighetenes faglige uavhengighet og vil kunne bidra til å styrke kvaliteten på europeisk og norsk offisiell statistikk.

Gjennomføring av EØS-komiteens beslutning i norsk rett vil kreve lovendringer og medføre visse økonomiske konsekvenser. Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

I henhold til EØS-avtalen artikkel 93 nr. 2 skal beslutninger i EØS-komiteen treffes ved enighet mellom EU på den ene siden og EØS/EFTA-statene, som opptrer samstemt, på den andre. Det følger av artikkel 103 nr. 1 at i de tilfeller det er tatt konstitusjonelt forbehold, blir beslutningen først bindende for Norge etter at man har meddelt de andre partene at de forfatningsmessige kravene er oppfylt, det vil si at Stortinget har gitt sitt samtykke.

Departementet tilrår innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/759 om endring av forordning (EF) 223/2009 om europeisk statistikk.