Tilråding frå komiteen

Tilrådinga frå komiteen vert fremma av ein enstemmig komité.

Komiteen har elles ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjera følgjande

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med

1 000 000

frå kr 55 927 000 til kr 54 927 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overførast, blir redusert med

21 094 000

frå kr 21 094 000 til kr 0

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir auka med

1 700 000

frå kr 37 400 000 til kr 39 100 000

71

Miljøtiltak Raufoss, blir auka med

700 000

frå kr 5 200 000 til kr 5 900 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter, blir redusert med

3 700 000

frå kr 54 550 000 til kr 50 850 000

904

Brønnøysundregistra

1

Driftsutgifter, blir redusert med

16 000 000

frå kr 353 030 000 til kr 337 030 000

22

Forvalting av Altinn-løysinga, kan overførast, blir auka med

50 800 000

frå kr 225 846 000 til kr 276 646 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

110 000 000

frå kr 160 800 000 til kr 50 800 000

906

Direktoratet for mineralforvalting med Bergmeisteren for Svalbard

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overførast, blir redusert med

5 000 000

frå kr 6 998 000 til kr 1 998 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overførast, blir redusert med

20 480 000

frå kr 20 480 000 til kr 0

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter, blir auka med

200 000

frå kr 21 044 000 til kr 21 244 000

922

Romverksemd

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), blir auka med

500 000

frå kr 219 675 000 til kr 220 175 000

71

Internasjonal romverksemd, blir redusert med

6 300 000

frå kr 471 950 000 til kr 465 650 000

73

EU sine romprogram, blir auka med

10 996 000

frå kr 362 670 000 til kr 373 666 000

95

Eigenkapital Space Norway AS, blir redusert med

378 500 000

frå kr 378 500 000 til kr 0

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram

70

Tilskot, blir auka med

500 000

frå kr 6 070 000 til kr 6 570 000

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter, blir auka med

3 200 000

frå kr 266 300 000 til kr 269 500 000

950

Forvalting av statleg eigarskap

21

Særskilde driftsutgifter, blir auka med

5 000 000

frå kr 22 938 000 til kr 27 938 000

2421

Innovasjon Noreg

90

Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving, blir redusert med

2 500 000 000

frå kr 53 800 000 000 til kr 51 300 000 000

2429

Eksportkredittordninga

90

Utlån, blir auka med

1 000 000 000

frå kr 8 000 000 000 til kr 9 000 000 000

Inntekter:

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter, blir redusert med

3 700 000

frå kr 49 155 000 til kr 45 455 000

3904

Brønnøysundregistra

1

Gebyrinntekter, blir auka med

35 400 000

frå kr 494 577 000 til kr 529 977 000

3

Refusjonar og inntekter knytt til Altinn, blir auka med

20 800 000

frå kr 89 152 000 til kr 109 952 000

3911

Konkurransetilsynet

86

Lovbrotsgebyr, blir auka med

467 200 000

frå kr 100 000 til kr 467 300 000

3912

Klagenemndssekretariatet

2

Refusjonar og andre inntekter, blir auka med

200 000

frå kr 400 000 til kr 600 000

3917

Fiskeridirektoratet

1

Refusjonar og diverse inntekter, blir auka med

2 000 000

frå kr 5 850 000 til kr 7 850 000

5

Sakshandsamingsgebyr, blir redusert med

2 000 000

frå kr 18 189 000 til kr 16 189 000

86

Forvaltingssanksjonar, blir auka med

7 000 000

frå kr 1 000 000 til kr 8 000 000

3935

Patentstyret

1

Inntekter av informasjonstenester, blir redusert med

1 000 000

frå kr 5 416 000 til kr 4 416 000

3

Gebyr immaterielle rettar, blir auka med

11 200 000

frå kr 92 309 000 til kr 103 509 000

3950

Forvalting av statleg eigarskap

96

Sal av aksjar, blir auka med

6 330 765 000

frå kr 25 000 000 til kr 6 355 765 000

5325

Innovasjon Noreg

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir redusert med

1 600 000 000

frå kr 53 000 000 000 til kr 51 400 000 000

5329

Eksportkredittordninga

70

Gebyr m.m., blir auka med

10 000 000

frå kr 20 000 000 til kr 30 000 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettar, blir auka med

1 000 000

frå kr 154 500 000 til kr 155 500 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur, blir redusert med

1 700 000

frå kr 29 600 000 til kr 27 900 000

5613

Renter frå Siva SF

80

Renter, blir auka med

1 900 000

frå kr 16 300 000 til kr 18 200 000

5625

Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg

80

Renter på lån frå statskassa, blir redusert med

56 900 000

frå kr 244 500 000 til kr 187 600 000

5629

Renter frå eksportkredittordninga

80

Renter, blir redusert med

240 000 000

frå kr 1 700 000 000 til kr 1 460 000 000

5656

Aksjar under Nærings- og fiskeridepartementet si forvalting

85

Utbyte, blir auka med

503 400 000

frå kr 22 997 600 000 til kr 23 501 000 000

II
Tilføying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at stikkordet «kan overførast» blir tilføydd kap. 912 Klagenemndssekretariatet, post 22 Konkurranseklagenemnda og kap. 2421 Innovasjon Noreg, post 80 Næringstiltak på Svalbard.