Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til Stortinget

Sammendrag

Justis- og beredskapsdepartementet legg i proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet 2019.

Innstillinga inneheld alle kapitla i proposisjonen unnateke kap. 480, som er handsama i utanriks- og forsvarskomiteen og kap. 490, 491 og 3490, som er handsama i kommunal- og forvaltningskomiteen.

På bakgrunn av rekneskapstal og venta utvikling vert fleire løyvingar foreslått endra og justerte. Det vert vist til proposisjonen for nærare omtale av endringane.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, lederen Lene Vågslid og Maria Aasen-Svensrud, fra Høyre, Ingunn Foss, Peter Frølich og Frida Melvær, fra Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati og Solveig Horne, fra Senterpartiet, Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl, og fra Sosialistisk Venstreparti, Petter Eide, viser til Prop. 24 S (2019–2020) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet. Komiteen viser til at dette er en proposisjon der Justis- og beredskapsdepartementet legger frem forslag til endringer i tildelingene under diverse kapittel i statsbudsjettet for 2019.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 050 000

fra kr 473 621 000 til kr 472 571 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med

400 000

fra kr 14 427 000 til kr 14 827 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 000 000

fra kr 228 968 000 til kr 224 968 000

430

Kriminalomsorgen

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres, forhøyes med

14 600 000

fra kr 69 000 000 til kr 83 600 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 242 000

fra kr 250 156 000 til kr 252 398 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 640 000

fra kr 18 386 202 000 til kr 18 383 562 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 113 87 000 til kr 103 587 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning, nedsettes med

25 000 000

fra kr 103 115 000 til kr 78 115 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

210 000 000

fra kr 1 184 480 000 til kr 1 394 480 000

70

Tilskudd, nedsettes med

9 120 000

fra kr 72 383 000 til kr 63 263 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond, nedsettes med

100 300 000

fra kr 184 000 000 til kr 83 700 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 266 996 000 til kr 268 996 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

640 000

fra kr 5 701 000 til kr 6 341 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, nedsettes med

2 500 000

fra kr 780 483 000 til kr 777 983 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

13 000 000

fra kr 7 407 000 til kr 20 407 000

70

Overføringer til private, nedsettes med

200 000

fra kr 6 698 000 til kr 6 498 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

16 195 000

fra kr 739 819 000 til kr 723 624 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

759 316 000

fra kr 2 637 741 000 til kr 1 878 425 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 111 596 000 til kr 113 096 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 28 202 000 til kr 34 202 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

1 500 000

fra kr 5 926 000 til kr 4 426 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451 post 1, nedsettes med

7 700 000

fra kr 146 221 000 til kr 138 521 000

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, nedsettes med

10 000 000

fra kr 347 517 000 til kr 337 517 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 138 176 000 til kr 143 176 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

22 500 000

fra kr 319 947 000 til kr 342 447 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

55 781 000

fra kr 1 087 675 000 til kr 1 143 456 000

469

Vergemålsordningen

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

35 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 115 000 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med

36 042 000

fra kr 109 633 000 til kr 73 591 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, nedsettes med

80 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 270 000 000

474

Konfliktråd

01

Driftsutgifter, forhøyes med

2 265 000

fra kr 141 070 000 til kr 143 335 000

Inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter, nedsettes med

500 000

fra kr 5 483 000 til kr 4 983 000

3410

Domstolene

01

Rettsgebyr, forhøyes med

79 543 000

fra kr 257 022 000 til kr 336 565 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

3

Andre inntekter, forhøyes med

2 242 000

fra kr 1 058 000 til kr 3 300 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen, nedsettes med

7 500 000

fra kr 320 956 000 til kr 313 456 000

2

Refusjoner mv., nedsettes med

30 000 000

fra kr 261 224 000 til kr 231 224 000

6

Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med

4 746 000

fra kr 267 489 000 til kr 262 743 000

7

Gebyr – sivile gjøremål, nedsettes med

105 680 000

fra kr 1 105 679 000 til kr 999 999 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, nedsettes med

3 900 000

fra kr 25 958 000 til kr 22 058 000

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Abonnementsinntekter, forhøyes med

7 900 000

fra kr 345 705 000 til kr 353 605 000

2

Refusjoner driftsutgifter, nedsettes med

15 000 000

fra kr 39 228 000 til kr 24 228 000

3457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter, forhøyes med

22 500 000

fra kr 11 895 000 til kr 34 395 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner, forhøyes med

2 265 000

fra kr 701 000 til kr 2 966 000

II
Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan tilføye stikkordet «kan overføres» på kap. 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST), post 1 Driftsutgifter.

Oslo, i justiskomiteen, den 10. desember 2019

Lene Vågslid

Peter Frølich

leder

ordfører