Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

Til Stortinget

Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om beredskapssituasjonen i Nord-Norge og i den forbindelse vurdere spørsmålet om en ny base for redningshelikoptre i Troms.

  2. Stortinget ber regjeringen utsette flyttingen av Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge inntil nye redningshelikoptre er på plass.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, lederen Lene Vågslid og Maria Aasen-Svensrud, fra Høyre, Ingunn Foss, Peter Frølich og Frida Melvær, fra Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati og Solveig Horne, fra Senterpartiet, Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl, og fra Sosialistisk Venstreparti, Petter Eide, viser til Representantforslag 105 S (2018–2019) fra representanter fra Senterpartiet om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge og vedlagte brev fra samfunnssikkerhetsministeren av 9. oktober 2019. Forslagsstillerne peker på at flyttingen av Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge har skapt usikkerhet rundt beredskapen i Nord-Norge. Forslagsstillerne viser videre til at Hovedredningssentralen, fylkesmannen, politimestre og Politidirektoratet også har uttrykt sterk og utvetydig skepsis til at Forsvarets transporthelikoptre skal bli flyttet ut av landsdelen.

Komiteen viser videre til at forslagsstillerne ber regjeringen legge frem en sak om beredskapssituasjonen i Nord-Norge og i den forbindelse vurdere spørsmålet om en ny base for redningshelikoptre i Troms. Videre foreslår forslagsstillerne at regjeringen utsetter flyttingen av Bell-helikopterne fra Bardufoss til Rygge inntil nye redningshelikoptre er på plass.

Komiteen viser for øvrig til begrunnelsen for forslagene i representantforslaget.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet vil trekke frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, hvor det foreslås å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø og etablere HF-dekning i de nordlige havområder opp til Nordpolen. Dette innebærer en solid styrking av både beredskapen og helikopterberedskapen i nord.

Disse medlemmer mener at man får en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord som følge av innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak, kystvakthelikoptrene og den syvende basen i Tromsø. Disse medlemmer registrerer at det foreslås at den nye redningshelikopterbasen i Tromsø tilrettelegges for å dekke det spesielle behovet til politiet, og at dette inkluderer dagens beredskap på én time.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at i langtidsplanproposisjonen forutsatte regjeringen at ingen Bell-helikoptre skulle flyttes fra Bardufoss før «tilstrekkelig helikopterkapasitet er etablert i Nord-Norge, ved innfasing av NH90 og AW101». Videre merker disse medlemmer seg at stortingsflertallet sluttet seg i Innst. 62 S (2016–2017), jf. Prop. 151 S (2015–2016), til prinsippet om at alternativ helikopterkapasitet måtte være på plass før flyttingen gjennomføres. Stortingsflertallet presiserte også at det ikke var snakk om helikopterkapasitet «etablert i Nord-Norge», men «på Bardufoss»:

«I tråd med opplegget i proposisjonen slår flertallet fast at dagens fordeling med ni helikoptre på Bardufoss og ni helikoptre på Rygge fortsetter inntil alternativ helikopterkapasitet er etablert på Bardufoss, anslagsvis innen 2019–2020. Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, understreker at tidspunktet for flytting av Bell 412-helikoptre til Rygge først kan fastsettes endelig når alternativ helikopterkapasitet er på plass.»

Disse medlemmer mener at hæren skal ha egne helikoptre på Bardufoss, og at skvadronen skal forbli på Bardufoss. Disse medlemmer vil understreke at de store problemene i luftambulansen viser hvor viktig det er å ha beredskapshelikoptre tilgjengelig.

Disse medlemmer vil også bemerke at Helse Nord igjen har bedt Forsvaret om å låne et helikopter. Disse medlemmer vil vise til at Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24 timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidsfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark. Disse medlemmer vil vise til at bakgrunnen for ønsket om bistand nå er at man går inn i et krevende vinterhalvår ,og viser til at beredskapen må styrkes. Disse medlemmer merker seg at Luftambulansetjenesten HF i oktober var forespeilet en vesentlig bedre beredskap med tjenestens nye ambulansefly, men operatøren Babcock klarte bare å levere 90,65 pst.

Disse medlemmer støtter forslagene i representantforslaget.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til «Viking Sky»-dramaet som utspilte seg i Hustadvika utenfor kysten av Møre og Romsdal, og at mange i denne sammenheng har spurt seg hva som ville skjedd hvis noe slikt hadde hendt utenfor kysten av Nord-Norge. Det hersker bred enighet om at utfordringene ville vært langt større og konsekvensene kunne ha blitt mye verre.

Disse medlemmer viser til at det etter at regjeringen vedtok å flytte seks Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge, er skapt stor usikkerhet rundt beredskapen i Nord-Norge. Vedtaket innebærer at det oppstår et stort «beredskapshull» i Nord-Norge. Bell-helikoptrene har vist seg svært viktige i redningsaksjoner i nord, og det er ingen tvil om at helikoptrene er viktige når det gjelder beredskap.

Disse medlemmer viser til at det er 100 mil mellom de nåværende basene for redningshelikoptre i Nord-Norge. Den ene basen ligger i Bodø, den andre på Banak i Porsanger. Disse medlemmer viser til at det er svært stor aktivitet innen fiskeri og sjøtransport langs kysten av Nord-Norge, og det er særlig grunn til å minne om den store økningen i antall turister til landsdelen. Når ulykken er ute, er tidsfaktoren avgjørende. Det er derfor viktig å ha redningshelikoptre stasjonert ved flere baser i Nord-Norge enn Banak og Bodø.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om beredskapssituasjonen i Nord-Norge og i den forbindelse vurdere spørsmålet om en ny base for redningshelikoptre i Troms.»

«Stortinget ber regjeringen utsette flyttingen av Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge inntil nye redningshelikoptre er på plass.»

«Stortinget ber regjeringen etablere permanent redningshelikopterberedskap i Troms med base på Bardufoss.»

Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen

Justiskomiteen sendte utkast til innstilling til utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse 26. november 2019. Utenriks- og forsvarskomiteen opplyste i brev av 4. desember 2019 at den sluttet seg til innstillingen og ikke hadde ytterligere kommentarer.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om beredskapssituasjonen i Nord-Norge og i den forbindelse vurdere spørsmålet om en ny base for redningshelikoptre i Troms.

II

Stortinget ber regjeringen utsette flyttingen av Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge inntil nye redningshelikoptre er på plass.

III

Stortinget ber regjeringen etablere permanent redningshelikopterberedskap i Troms med base på Bardufoss.

Vedlegg

Vedlegg finnes kun i PDF, se merknadsfelt.

Oslo, i justiskomiteen, den 10. desember 2019

Lene Vågslid

leder og ordfører