Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 10. mars 2020

Rigmor Aasrud

Heidi Nordby Lunde

fung. leder

ordfører