Innhold

5. Rammeområde 22 Utbytte mv.

5.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Finansdepartementet

Tabell 5.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster under rammeområde 22

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2022–2023) med Tillegg 2

Inntekter

Renter og utbytte mv.

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

652 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

675 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

22 000 000

82

Låneordning for pakkereisearrangører – renter

3 600 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

100 000 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

93 600 000

86

Utbytte

2 000

5652

Statskog SF – utbytte

85

Utbytte

20 000 000

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

30 220 400 000

5672

Bane NOR SF – utbytte

85

Utbytte

63 000 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte

882 000 000

5685

Aksjer i Equinor ASA

85

Utbytte

15 000 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

86 400 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

700 000

Sum inntekter rammeområde 22

47 818 702 000

Netto rammeområde 22

-47 818 702 000

5.2 Stortingets vedtak om netto rammebeløp for rammeområde 22

Komiteen viser til Stortingets vedtak 1. desember 2022, der netto inntektsramme for rammeområde 22 er fastsatt til -52 187 702 000 kroner.

For omtale av de enkelte postene vises det til Prop. 1 S (2022–2023) Kommunal- og distriktsdepartementet, Prop. 1 S (2022–2023) Samferdselsdepartementet, Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet, Prop. 1 S (2022–2023) Landbruks- og matdepartementet og Prop. 1 S (2022–2023) Finansdepartementet.

5.3 Kap. 5616 Kommunalbanken AS

5.3.1 Post 85 Aksjeutbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.4 Kap. 5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

5.4.1 Post 80 Renter på lån fra statskassen

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.4.2 Post 81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.4.3 Post 82 Låneordning for pakkereisearrangører – renter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.4.4 Post 85 Utbytte, lavrisikolåneordningen

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.5 Kap. 5631 Aksjer i AS Vinmonopolet

5.5.1 Post 85 Statens overskuddsandel

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.5.2 Post 86 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.6 Kap. 5652 Statskog SF – renter og utbytte

5.6.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.7 Kap. 5656 Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

5.7.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det under arbeidet med budsjettforliket ble stilt spørsmål fra Stortinget til Finansdepartementet om oppdatert anslag for utbyttet fra Statkraft, og på bakgrunn av oppdatert anslag foreslår flertallet at kap. 5656 post 85 økes med 4 369 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt alternative statsbudsjett og til oppdaterte anslag på utbytte meddelt Stortinget gjennom skriftlig spørsmål. Disse medlemmer foreslår å øke utbyttet fra Statkraft med 4 179,2 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Disse medlemmer viser til at de økte utbytteinntektene i Høyres alternative statsbudsjett i hovedsak går til å redusere oljepengebruken og legge til rette for en buffer for blant annet mulige utgifter til strømkompensasjon for bedriftene.

Disse medlemmer viser også til at utbytte fra Argentum økes med 1,35 mrd. kroner og utbytte fra Bane NOR Eiendom SF økes med 1,65 mrd. kroner som konsekvens av økt nedsalg av kommersiell eiendom.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det legges opp til et økt utbytte fra Argentum fondsinvesteringer samt Statkraft. Disse medlemmer viser til den ekstraordinære situasjonen med høye energipriser og at Statkraft som følge av dette har betydelige ekstra inntekter. Etter disse medlemmers oppfatning skal økt utbytte fra Statkraft bidra til en utvidet strømstøtteordning som omfatter alle, og der dekningsgraden er 100 pst. over 50 øre per kWt.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der utbyttet fra DNB økes med 1 000 mill. kroner.

Post 86 (Ny) Tilbakebetaling av risikokapital Nysnø

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.8 5672 Bane NOR SF – utbytte

5.8.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der det foreslås å ikke ta utbytte fra Bane NOR.

5.9 Kap. 5680 Statnett SF

5.9.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.10 Kap. 5685 Aksjer i Equinor ASA

5.10.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.11 Kap. 5692 Utbytte statens kapital i Den nordiske investeringsbank

5.11.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

5.12 Kap. 5693 Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

5.12.1 Post 85 Utbytte fra Folketrygdfondet

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det legges til grunn et betydelig utbytte fra fondet. Disse medlemmer vil fremheve at Folketrygdfondet ikke lenger har noen direkte tilknytning til Folketrygden. Fondets vekst og etter hvert dominerende stilling har blitt en utfordring. Disse medlemmer viser til at tradisjonelt har avkastningen vært lagt til fondets kapital, noe som bidrar til å forsterke fondets dominerende stilling.

5.13 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 22

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster, der det er avvik fra regjeringens forslag. Avvik i parentes. Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er komiteens tilråding. Øvrige forslag uttrykker alternativbudsjettenes standpunkter.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 2

Komiteens tilråding

H

FrP

SV

R

V

MDG

KrF

Utgifter (i tusen kroner)

Sum utgifter

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Inntekter (i tusen kroner)

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

30 220 400

34 589 400 (+4 369 000)

35 749 600 (+5 529 200)

45 220 400 (+15 000 000)

30 220 400 (0)

31 220 400 (+1 000 000)

35 299 600 (+5 079 200)

30 220 400 (0)

36 427 400 (+6 207 000)

5672

Bane NOR SF – utbytte

85

Utbytte

63 000

63 000 (0)

1 713 000 (+1 650 000)

63 000 (0)

63 000 (0)

0 (-63 000)

63 000 (0)

63 000 (0)

1 713 000 (+1 650 000)

86

Avvikling av driftskreditt

0

0 (0)

500 000 (+500 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

5680

Statnett SF

85

Utbytte

882 000

882 000 (0)

882 000 (0)

882 000 (0)

882 000 (0)

882 000 (0)

882 000 (0)

882 000 (0)

1 852 000 (+970 000)

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

700

700 (0)

700 (0)

27 520 215 (+27 519 515)

700 (0)

700 (0)

700 (0)

700 (0)

700 (0)

Sum inntekter

47 818 702

52 187 702 (+4 369 000)

55 497 902 (+7 679 200)

90 338 217 (+42 519 515)

47 818 702 (0)

48 755 702 (+937 000)

52 897 902 (+5 079 200)

47 818 702 (0)

56 645 702 (+8 827 000)

Sum netto

-47 818 702

-52 187 702 (-4 369 000)

-55 497 902 (-7 679 200)

-90 338 217 (-42 519 515)

-47 818 702 (0)

-48 755 702 (-937 000)

-52 897 902 (-5 079 200)

-47 818 702 (0)

-56 645 702 (-8 827 000)