Innhold

6. Statsbudsjettets 90-poster

6.1 Oversikt over statsbudsjettets 90-poster

Tabell 6.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive 90-poster, jf. Prop. 1 S (2022–2023) med Tillegg 2

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2022–2023) med Tillegg 2

Utgifter

Utenriksdepartementet

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

95

Norfund – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 239 864 000

96

Norfund klimainvesteringsfond – kapitalinnskudd

750 000 000

Kommunal- og distriktsdepartementet

505

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

14 400 000 000

Nærings- og fiskeridepartementet

922

Romvirksomhet

95

Egenkapital Space Norway AS

346 919 000

952

Investinor AS

95

Kapitalinnskudd

92 000 000

953

Nysnø Klimainvesteringer AS

95

Kapitalinnskudd

390 000 000

Finansdepartementet

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

78 457 000 000

Forsvarsdepartementet

1700

Forsvarsdepartementet

90

Kapitalinnskudd, NATOs innovasjonsfond

24 680 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

37 413 186 000

2412

Husbanken

90

Nye lån, overslagsbevilgning

20 807 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

65 200 000 000

2426

Siva SF

90

Lån, overslagsbevilgning

70 000 000

95

Kapitalinnskudd

65 000 000

2429

Eksportkredittordningen

90

Utlån

6 000 000 000

Statens forvaltningsbedrifter

2460

Eksportfinansiering Norge

90

Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning

1 000 000 000

Sum utgifter rammeområde 0

226 256 009 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3505

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

8 100 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

591 100 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

3951

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

90

Avdrag

20 900 000

4312

Avinor AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4331

Infrastrukturfond

95

Tilbakebetaling av fondskapital

100 000 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

13 410 403 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

7 925 645 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

13 893 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

63 300 000 000

92

Låneordning for pakkereisearrangører – avdrag

38 000 000

5326

Siva SF

90

Avdrag på utestående fordringer

70 000 000

5329

Eksportkredittordningen

90

Avdrag på utestående fordringer

8 800 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

700 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

6 000 000 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forvaltningsbedrifter i samband med nybygg, anlegg mv.

5460

Eksportfinansiering Norge

90

Avdrag på lån knyttet til bruk av trekkfullmakt under Alminnelig garantiordning

1 000 000

Statslånemidler

5999

Statslånemidler

90

Lån

3 635 543 000

Sum inntekter rammeområde 0

226 256 009 000

Netto rammeområde 0

0

6.2 Kap. 100 Utenriksdepartementet

6.2.1 Post 90 Lån til norske borgere i utlandet

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.3 Kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

6.3.1 Post 95 Norfund – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til sitt primære forslag i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der det foreslås å redusere tilføringen av grunnfondskapital i Norfund med 100 mill. kroner.

6.3.2 Post 96 Norfund klimainvesteringsfond – kapitalinnskudd

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til sitt primære forslag i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke kapitalinnskuddet i klimainvesteringsfondet med 300 mill. kroner.

6.4 Kap. 505 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

6.4.1 Post 90 Utlån, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.5 Kap. 922 Romvirksomhet

6.5.1 Post 95 Egenkapital Space Norway AS

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.6 Kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap

6.6.1 Post 90 Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett avviser kapitaltilførselen til Nysnø klimainvesteringer på 390 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til sitt primære forslag i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke kapitalinnskuddet til Nysnø med 92 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der Rødt foreslår å ikke tilføre Nysnø mer risikokapital.

6.6.2 Post 91 Kapitalinnskudd, Investinor AS

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til sitt primære forslag i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der det foreslås å redusere kapitalinnskuddet til Investinor med 92 mill. kroner.

6.6.3 Post 92 Lån til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.7 Kap. 951 (Nytt) Kapitalfond for mineralnæringen

6.7.1 Post 90 Kapitalfond

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett om etablering av kapitalfond for mineralnæringen. Disse medlemmer mener det må bidras med kapital for å kunne komme i gang med industrivirksomhet basert på mineralressurser som vil kunne gi et betydelig antall arbeidsplasser.

6.8 Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning

6.8.1 Post 90 Økt lån og rentegjeld,overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Kunnskapsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket ble foreslått å øke studiestøtten med 7 pst. for studieåret 2023–2024, og flertallet foreslår derfor å øke kap. 2410 post 90 med 740,25 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til sitt primære forslag i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der det foreslås å sette av midler til å øke studiestøtten til 1,4 G og følgelig å øke avsetningen på posten med 2 593,4 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der det foreslås å sette av midler til å øke studielånet til 1,3 G, samt å øke antall fagskoleplasser med 500 og antall studieplasser for vernepleiere med 200.

6.9 Kap. 2412 Husbanken (jf. kap. 5312 og 5615)

6.9.1 Post 90 Nye lån,overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Kommunal- og regionaldepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til sitt primære forslag i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke avsetningen på posten med 4 572 mill. kroner for å utvide lånerammen til Husbanken med 6 mrd. kroner.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke Husbankens låneramme til 27 mrd. kroner.

6.10 Kap. 2421 Innovasjon Norge (jf. kap. 5312 og 5625)

6.10.1 Post 90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet,overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.11 Kap. 2429 Eksportkredittordningen

6.11.1 Post 90 Utlån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.12 Kap. 2460 Eksportfinansiering Norge

6.12.1 Post 90 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.13 Kap. 2800 Statens pensjonsfond utland

6.13.1 Post 96 Finansposter overført til fondet

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Finansdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.14 Kap. 3100 Utenriksdepartementet (jf. kap. 100)

6.14.1 Post 90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.15 Kap. 3505 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

6.15.1 Post 90 Tilbakebetaling av lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.16 Kap. 3732 Regionale helseforetak (jf. kap. 732)

6.16.1 Post 90 Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Helse- og omsorgsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.17 Kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 950 og 5656)

6.17.1 Post 90 Avdrag på lån, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.17.2 Post 96 Salg av aksjer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.18 Kap. 4312 Avinor AS (jf. kap. 1312)

6.18.1 Post 90 Avdrag på lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Samferdselsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.19 Kap. 4322 Svinesundsforbindelsen AS (jf. kap. 1322)

6.19.1 Post 91 Aksjekapital

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Samferdselsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.20 Kap. 5310 Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410)

6.20.1 Post 90 Redusert lån og rentegjeld

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Kunnskapsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.20.2 Post 93 Omgjøring av utdanningslån til stipend

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Kunnskapsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.21 Kap. 5312 Husbanken (jf. kap. 2412)

6.21.1 Post 90 Avdrag

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Kommunal- og regionaldepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til sitt primære forslag i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke inntektene på posten med 31 mill. kroner som følge av forslag om utvidet låneramme for Husbanken.

6.22 Kap. 5325 Innovasjon Norge (jf. kap. 2421)

6.22.1 Post 90 Avdrag på utestående fordringer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.22.2 Post 92 Låneordning for pakkereisearrangører – avdrag

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.23 Kap. 5329 Eksportkredittordningen

6.23.1 Post 90 Avdrag på utestående fordringer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.24 Kap. 5341 Avdrag på utestående fordringer

6.24.1 Post 95 Avdrag på lån til andre stater

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Finansdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.25 Kap. 5460 Eksportfinansiering Norge (jf. kap. 2460)

6.25.1 Post 95 Avdrag på utestående fordringer ifølge trekkfullmakt

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.26 Kap. 5656 Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

6.26.1 Post 90 (Ny) Tilbakebetaling av kapital Nysnø klimainvesteringer AS

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

6.27 Kap. 5999 Statslånemidler

6.27.1 Post 90 Lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Gul bok

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen viser til sine merknader til øvrige 90-poster, og at denne budsjettposten fungerer som motpost.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til omtale under kap. 2410 post 90, og flertallet foreslår derfor å øke kap. 5999 post 90 med 740,25 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett der det foreslås å opprette en statlig grønn investeringsbank med et kapitalinnskudd på 30 mrd. kroner, som sammen med merknadene på postene ovenfor utgjør den totale endringen i forslaget til endring på kap. 5999 post 90 i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett.

6.28 Andre merknader fremkommet under komiteens behandling

6.28.1 Infrastrukturfond

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det legges til grunn å gjøre bruk av deler av fondskapitalen til å nedbetale opparbeidet bompengegjeld.

6.29 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger på 90-postene

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster der det er avvik fra regjeringens forslag. Avvik i parentes. Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er komiteens tilråding. Øvrige forslag uttrykker alternativbudsjettenes standpunkter.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 2

Komiteens tilråding

H

FrP

SV

R

V

MDG

KrF

Utgifter (i tusen kroner)

119

Klimainvesteringsfondet

96

Kapitalinnskudd

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 500 000 (+1 500 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

95

Norfund – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 239 864

1 239 864 (0)

1 239 864 (0)

1 239 864 (0)

839 864 (-400 000)

1 239 864 (0)

1 239 864 (0)

1 239 864 (0)

1 239 864 (0)

96

Norfund klimainvesteringsfond – kapitalinnskudd

750 000

750 000 (0)

750 000 (0)

750 000 (0)

0 (-750 000)

750 000 (0)

750 000 (0)

750 000 (0)

750 000 (0)

950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Innskudd til egenkapital i Nammo AS

0

0 (0)

375 000 (+375 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

951

Kapitalfond for mineralnæringen

90

Kapitalfond

0

0 (0)

0 (0)

1 000 000 (+1 000 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

952

Investinor AS

95

Kapitalinnskudd

92 000

92 000 (0)

92 000 (0)

92 000 (0)

0 (-92 000)

92 000 (0)

92 000 (0)

292 000 (+200 000)

92 000 (0)

953

Nysnø Klimainvesteringer AS

95

Kapitalinnskudd

390 000

390 000 (0)

390 000 (0)

0 (-390 000)

482 000 (+92 000)

0 (-390 000)

650 000 (+260 000)

390 000 (0)

390 000 (0)

1152

Bionova

90

Egenkapital Bionova

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 000 000 (+1 000 000)

0 (0)

1700

Forsvarsdepartementet

90

Kapitalinnskudd, NATOs innovasjonsfond

24 680

24 680 (0)

24 680 (0)

24 680 (0)

0 (-24 680)

0 (-24 680)

24 680 (0)

24 680 (0)

24 680 (0)

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld

37 413 186

38 153 436 (+740 250)

37 413 186 (0)

37 413 186 (0)

40 006 186 (+2 593 000)

39 380 471 (+1 967 285)

38 780 286 (+1 367 100)

38 368 111 (+954 925)

37 413 186 (0)

2412

Husbanken

90

Nye lån

20 807 000

20 807 000 (0)

20 807 000 (0)

20 807 000 (0)

25 379 000 (+4 572 000)

25 379 000 (+4 572 000)

20 807 000 (0)

24 807 000 (+4 000 000)

20 807 000 (0)

2423

Grønn investeringsbank

90

Kapitalinnskudd

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

30 000 000 (+30 000 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Sum utgifter

226 256 009

226 996 259 (+740 250)

226 631 009 (+375 000)

226 866 009 (+610 000)

263 746 329 (+37 490 320)

232 380 614 (+6 124 605)

227 883 109 (+1 627 100)

232 410 934 (+6 154 925)

226 256 009 (0)

Inntekter (i tusen kroner)

4331

Infrastrukturfond

95

Tilbakebetaling av fondskapital

100 000 000

100 000 000 (0)

100 000 000 (0)

39 100 000 (-60 900 000)

100 000 000 (0)

100 000 000 (0)

100 000 000 (0)

100 000 000 (0)

100 000 000 (0)

5312

Husbanken

90

Avdrag

13 893 000

13 893 000 (0)

13 893 000 (0)

13 893 000 (0)

13 924 000 (+31 000)

13 893 000 (0)

13 893 000 (0)

13 893 000 (0)

13 893 000 (0)

5999

Statslånemidler

90

Lån

3 635 543

4 375 793 (+740 250)

4 010 543 (+375 000)

65 145 543 (+61 510 000)

41 094 863 (+37 459 320)

9 760 148 (+6 124 605)

3 635 543 (0)

9 790 468 (+6 154 925)

3 635 543 (0)

Sum inntekter

226 256 009

226 996 259 (+740 250)

226 631 009 (+375 000)

226 866 009 (+610 000)

263 746 329 (+37 490 320)

232 380 614 (+6 124 605)

226 256 009 (0)

232 410 934 (+6 154 925)

226 256 009 (0)

Sum netto

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 627 100 (+1 627 100)

0 (0)

0 (0)