Innhold

3. Rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter

3.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Finansdepartementet

Tabell 4.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster under rammeområde 19

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2022–2023) med Tillegg 2

Utgifter

Ymse

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

8 780 400 000

Sum utgifter rammeområde 19

8 780 400 000

Inntekter

Inntekter under departementene

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

400 000 000

Sum inntekter rammeområde 19

400 000 000

Netto rammeområde 19

8 380 400 000

3.2 Stortingets vedtak om netto rammebeløp for rammeområde 19

Komiteen viser til Stortingets vedtak 1. desember 2022, der netto utgiftsramme for rammeområde 19 er fastsatt til 8 380 400 000 kroner.

For nærmere omtale av de enkelte poster vises det til Prop. 1 S (2022–2023) Finansdepartementet og til Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023).

3.3 Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

3.3.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt alternative statsbudsjett, der det foreslås å videreføre regjeringen Solbergs avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) med 0,5 pst. av driften hvert år. Det forutsettes at dette tas ut i økt effektivisering, og at aktivitetsnivået opprettholdes. Disse medlemmer viser videre til at vi står i en ekstraordinær situasjon, der usikkerheten for norske bedrifter er større og økonomien til folk trangere. Derfor legger vi opp til at også staten skal effektivisere ytterligere 0,5 pst. i 2023. Disse medlemmer forutsetter videre en innsparing ved reforhandling av 190 leieavtaler for statlige etater i 2023 på 80 mill. kroner.

3.4 Kap. 5309 Tilfeldige inntekter

3.4.1 Post 29 Ymse

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Fremskrittspartiets innvandringspolitikk med betydelige innstramninger og strengere krav når det gjelder integrering, vil gi betydelige innsparinger på statsbudsjettet.

Disse medlemmer vil ha en mer effektiv drift av forvaltningen og legger derfor opp til videreføring av ABE-reformen, der det legges til grunn en overføring på 1 pst.

Disse medlemmer viser til at i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, er dette synliggjort gjennom en reduksjon på kap. 2309 post 1 med 6 300 000 000 kroner.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett der Rødt foreslår å fryse lønnen til alle ledere i staten som tjener mer enn 15 G.

3.4.2 Inntekter ved tildeling av tillatelser

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti viser til sine respektive alternative budsjetter.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt alternative statsbudsjett, der det er lagt inn inntekter fra auksjon for tildeling av areal på Sørlige Nordsjø II med 1,1 mrd. kroner.

3.5 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 19

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster, der det er avvik fra regjeringens forslag. Avvik i parentes.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 2

Komiteens tilråding

H

FrP

SV

R

V

MDG

KrF

Utgifter (i tusen kroner)

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

8 780 400

8 780 400 (0)

2 124 400 (-6 656 000)

2 480 400 (-6 300 000)

8 780 400 (0)

8 772 800 (-7 600)

5 980 400 (-2 800 000)

9 280 400 (+500 000)

2 204 400 (-6 576 000)

Sum utgifter

8 780 400

8 780 400 (0)

2 124 400 (-6 656 000)

2 480 400 (-6 300 000)

8 780 400 (0)

8 772 800 (-7 600)

5 980 400 (-2 800 000)

9 280 400 (+500 000)

2 204 400 (-6 576 000)

Inntekter (i tusen kroner)

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

400 000

400 000 (0)

1 500 000 (+1 100 000)

400 000 (0)

400 000 (0)

400 000 (0)

400 000 (0)

400 000 (0)

1 500 000 (+1 100 000)

Sum inntekter

400 000

400 000 (0)

1 500 000 (+1 100 000)

400 000 (0)

400 000 (0)

400 000 (0)

400 000 (0)

400 000 (0)

1 500 000 (+1 100 000)

Sum netto

8 380 400

8 380 400 (0)

624 400 (-7 756 000)

2 080 400 (-6 300 000)

8 380 400 (0)

8 372 800 (-7 600)

5 580 400 (-2 800 000)

8 880 400 (+500 000)

704 400 (-7 676 000)