Innhold

8. Statens pensjonsfond utland

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023) Gul bok

Tabell 8.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster som gjelder Statens pensjonsfond utland

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2022–2023) med Tillegg 2

Utgifter

Statens pensjonsfond utland

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

1 384 301 000 000

Sum utgifter rammeområde 23

1 384 301 000 000

Inntekter

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

257 048 499 000

Sum inntekter rammeområde 23

257 048 499 000

Netto rammeområde 23

1 127 252 501 000

8.1 Kap. 2800 Statens pensjonsfond utland

8.1.1 Post 50 Overføring til fondet

Sammendrag

Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er summen av inntekter fra petroleumsvirksomheten fratrukket utgiftene. Tabell 8.2 viser hvordan netto kontantstrøm framkommer i budsjettet. Den samlede netto kontantstrømmen på 1 384,3 mrd. kroner overføres fra statsbudsjettets utgiftsside (kap. 2800) til Statens pensjonsfond utland.

Tabell 8.2. Inntekts- og utgiftskapitler på statsbudsjettet som er grunnlag for forslag til bevilgning under kap. 2800 Statens pensjonsfond utland, post 50 Overføring til fondet

Prop. 1 S (2022–2023)

Kap.

Formål

kroner

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

542 700 000 000

+

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

847 600 000 000

+

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

7 300 000 000

+

5509

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

1 000 000

+

5685

Aksjer i Equinor ASA

15 000 000 000

-

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

28 300 000 000

=

2800

Statens pensjonsfond utland

1 384 301 000 000

Komiteens merknader

Komiteen viser til Innst. 3 S (2022–2023) og Innst. 9 S (2022–2023), der de aktuelle budsjettkapitlene som ligger til grunn for bevilgningsforslaget på kap. 2800, er behandlet (jf. tabell 8.2 over). Stortinget fattet vedtak om bevilgning på disse budsjettkapitlene ved behandlingen av Innst. 3 S (2022–2023) 13. desember 2022 og Innst. 9 S (2022–2023) 12. desember 2022.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket ble foreslått å øke CO2-avgiften på sokkelen med 5 pst., og flertallet foreslår derfor å øke kapittel 2800 post 50 med 180 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

8.2 Kap. 5800 Statens pensjonsfond utland

8.2.1 Post 50 Overføring fra fondet

Sammendrag fra Prop. 1 S (2022–2023)

Det vises til omtalen under avsnitt 8.1.

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er anslått til 1 384,3 mrd. kroner i 2023. Det følger av lov om Statens pensjonsfond at statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i sin helhet skal overføres til fondet. Deler av fondets samlede inntekter brukes til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, og overføres fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettets inntektsside, jf. kap. 5800. Den endelige fastsettelsen av overføringen vil skje i forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet høsten 2023.

Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond utland anslås til 14 649 mrd. kroner ved utgangen av 2023.

Komiteens merknader

Komiteen viser til bevilgningsforslaget under kap. 2800 post 50 over. Når inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten holdes utenom, anslås underskuddet på statsbudsjettet 2022 til 257,0 mrd. kroner. Komiteen slutter seg til at dette beløpet overføres fra Statens pensjonsfond utland til dekning av underskuddet på statsbudsjettet.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket ble foreslått å redusere overføring fra Statens pensjonsfond utland med 171,8 mill., og flertallet foreslår derfor å redusere kap. 5800 post 50 med 171,8 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt alternative statsbudsjett, der oljepengebruken er i overkant av 5 mrd. kroner lavere enn det regjeringen og budsjettforliket med Sosialistisk Venstreparti legger opp til.

Komiteens medlem fra Rødt viser til Rødts alternative statsbudsjett, der Rødt foreslår å holde oljepengebruken innenlands på samme nivå som i regjeringas forslag, men der oljepengebruken utenlands økes med 14,3 mrd. kroner for å oppfylle 1 pst.-målet for norsk bistand.

8.3 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger under kap. 2800/5800

Forslag til bevilgninger under de respektive kapitler og poster der det er avvik fra regjeringens forslag. Avvik i parentes. Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er komiteens tilråding. Øvrige forslag uttrykker alternativbudsjettenes standpunkter.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 2

Komiteens tilråding

H

FrP

SV

R

V

MDG

KrF

Utgifter (i tusen kroner)

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

1 384 301 000

1 384 481 000 (+180 000)

1 384 301 000 (0)

1 384 301 000 (0)

1 408 966 000 (+24 665 000)

1 386 126 000 (+1 825 000)

1 386 422 700 (+2 121 700)

1 438 169 000 (+53 868 000)

1 384 301 000 (0)

Sum utgifter

1 384 301 000

1 384 481 000 (+180 000)

1 384 301 000 (0)

1 384 301 000 (0)

1 408 966 000 (+24 665 000)

1 386 126 000 (+1 825 000)

1 386 422 700 (+2 121 700)

1 438 169 000 (+53 868 000)

1 384 301 000 (0)

Inntekter (i tusen kroner)

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

257 048 499

256 876 699 (-171 800)

251 547 699 (-5 500 800)

257 048 499 (0)

256 944 713 (-103 786)

271 344 234 (+14 295 735)

257 048 499 (0)

2 272 691 254 (+2 015 642 755)

257 048 499 (0)

Sum inntekter

257 048 499

256 876 699 (-171 800)

251 547 699 (-5 500 800)

257 048 499 (0)

256 944 713 (-103 786)

271 344 234 (+14 295 735)

257 048 499 (0)

2 272 691 254 (+2 015 642 755)

257 048 499 (0)

Sum netto

1 127 252 501

1 127 604 301 (+351 800)

1 132 753 301 (+5 500 800)

1 127 252 501 (0)

1 152 021 287 (+24 768 786)

1 114 781 766 (-12 470 735)

1 129 374 201 (+2 121 700)

-834 522 254 (-1 961 774 755)

1 127 252 501 (0)