Innhold

2. Merknader frå komiteen

Komiteen, medlemene frå Arbeidarpartiet, Jone Blikra, Kirsti Leirtrø og Nils Kristen Sandtrøen, frå Høgre, Liv Kari Eskeland, Trond Helleland og Erlend Larsen, frå Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen, Geir Inge Lien og leiaren Erling Sande, frå Framstegspartiet, Morten Stordalen og Frank Edvard Sve, frå Sosialistisk Venstreparti, Mona Fagerås, og frå Venstre, André N. Skjelstad, viser til Prop. 28 S (2022–2023) frå Samferdselsdepartementet der det blir gjort greie for fleire endringsbehov for statsbudsjettet 2022. Komiteen viser også til relevante kapittel innanfor komiteen sitt ansvarsområde i Prop. 23 S (2022–2023) frå Kommunal- og distriktsdepartementet og Prop. 26 S (2022–2023) frå Nærings- og fiskeridepartementet.

Komiteen tar desse til etterretning.

2.1 Kap. under Samferdselsdepartementet

2.1.1 Kap. 1300 Samferdselsdepartementet

2.1.1.1 Post 72 Tilskot til samferdselsberedskap

Det er i 2022 løyvd 3. mill. kroner. Departementet foreslår å redusere løyvinga med 2,25 mill. kroner, då behovet er lågare enn lagt til grunn ved budsjetteringa.

2.1.2 Kap. 4300 Samferdselsdepartementet

2.1.2.1 Post 1 Refusjon frå Utanriksdepartementet

I 2022 er det budsjettert med 0,5 mill. kroner i refusjon frå Utanriksdepartementet. Departementet foreslår å auke budsjetterte inntekter med 187 000 kroner. Samferdselsdepartement har for 2022 betalt 4,3 mill. kroner i kontingent til Verdspostforeninga. 16 pst. av dette, som utgjer 687 000 kroner, blir dekt av Utanriksdepartementet.

2.1.3 Kap. 1301 Forsking og utvikling mv.

2.1.3.1 Post 70 Pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplassar

Komiteenviser til at ordninga blei oppretta i 2022, og at departementet i proposisjonen viser til at det er uvisse om alle tilskott vil bli utbetalt i 2022. Komiteenviser til at departementet derfor i proposisjonen foreslår at løyvinga på kap. 1301 post 70 Pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplassar får føydd til stikkordet «kan overførast», jf. forslag til romartalsvedtak.

Medlemene i komiteen frå Høgre merkar seg at det tek tid å få i gang pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplassar, jf. tilskotsordninga som vart oppretta i 2022, og støttar at desse midlane kan overførast. Vidare viser desse medlemene til forslag vedtatt i budsjettdebatten 1. desember 2022, der kriteriet for kap. 1301 post 70 «fossilfrie anleggsplasser» vart endra til «utslippsfrie anleggsplasser», samt at det skal vurderast korleis omfanget av utsleppsfrie anleggsplassar kan aukast. Desse medlemene legg til grunn at det framleis er pilotprosjekt det her vert referert til, og at det er dette som er omfatta av budsjettposten.

2.1.4 Kap. 1310 Flytransport

2.1.4.1 Post 70 Kjøp av innanlandske flyruter

I 2022 er det løyvd 938,5 mill. kroner. Departementet foreslår i proposisjonen å redusere løyvinga på posten med 120,3 mill. kroner. Mellom anna fordi det ikkje er gjennomført mellombels flyrutekjøp i 2022 og betaling av meirkompensasjon blei avslutta frå 31. mars 2022, er behovet mindre enn løyvd.

2.1.5 Kap. 4313 Luftfartstilsynet

2.1.5.1 Post 1 Gebyrinntekter

I 2022 er det budsjettert med 162,7 mill. kroner i gebyrinntekter. Etterspørselen har vært lågare enn antatt, og departementet foreslår å redusere løyvinga med 21,6 mill. kroner.

2.1.6 Kap. 1320 Statens vegvesen

2.1.6.1 Post 1 Driftsutgifter

Det blir i proposisjonen orientert om at staten har anka lagmannsretten sin dom av 14. oktober 2022 i saken mot IBM AS om å levere eit nytt sentralsystem for bompengeinnkrevjing – Grindgut.

2.1.6.2 Post 22 Drift og vedlikehald av riksvegar

I 2022 er det løyvd 8 271,0 mill. kroner. Departementet foreslår i proposisjonen å auke løyvinga med 180 mill. kroner. Dette kjem av at prisstiginga på inngåtte drift- og vedlikehaldskontraktar har vore betydeleg høgare enn rekna med.

2.1.6.3 Post 28 Trafikant- og køyretøytilsyn

I 2022 er det løyvd 2 222,8 mill. kroner. Departementet foreslår i proposisjonen å redusere løyvinga med 30 mill. kroner., som mellom anna går til å dekke inn meirbehov på kap. 1320 post 22.

2.1.6.4 Post 29 OPS-prosjekt

I 2022 er det løyvd 1 828,4 mill. kroner. Departementet foreslår å auke løyvinga med 19 mill. kroner mot ein tilsvarande reduksjon av løyvinga på post 30 Riksveginvesteringar. Meirbehovet gjeld i hovudsak høgare utgifter på grunn av lønns- og prisstiging i kontrakten med OPS-selskapet på E39 Klett–Bårdshaug i Trøndelag for tiltak i fem tunnelar.

2.1.6.5 Post 30 Riksveginvesteringar

Komiteenviser til at det i 2022 er løyvd 12 602 mill. kroner, og at departementet i proposisjonen foreslår å redusere løyvinga med 169 mill. kroner mot ein tilsvarande auke på post 22 Drift og vedlikehald av riksvegar, post 29 OPS-prosjekt og ny post 36 E16 over Filefjell. Vidare foreslår departementet å føye til stikkordet «kan nyttast under post 36». Vidare blir det forslått å gi fullmakt til å overskride løyvinga med inntil 400 mill. kroner for å dekke eventuelle utgifter til erstatning i prosjektet E39 Eiganestunnelen ved rettskraftig dom i 2022, og fullmakt til å selje fast eigedom i samband med prosjektet E16 Sandvika–Wøyen. Det blir også foreslått å auke kostnadsramma i prosjekta E39 Kristiansborg-Bergen sentrum i Vestland og E39 Svegatjørn–Rådal i Vestland.

Medlemene i komiteen frå Høgre og Framstegspartiet merkar seg endringar på denne budsjettposten. Spesielt merkar desse medlemene seg at E39 Svegatjørn–Rådal i Vestland treng auka kostnadsramme som er grunngjeve med at kostnadane har auka tett innpå tidspunktet for opning av vegen, og at handlingsrommet for å redusere kostnadane då er svært avgrensa. Desse medlemene meiner at dette er ei form for kostnadsstyring som på generelt grunnlag bør bli gått gjennom, for at ein mot sluttfasen på prosjekta også kan sikre at budsjetta vert overhaldne, slik at ein unngår denne typen overskridingar av prosjekta.

2.1.6.6 Post 36 (Ny) E16 over Filefjell

Det blir i proposisjonen foreslått å opprette ein ny post 36 E16 over Filefjell med ei løyving på 13 mill. kroner mot tilsvarande reduksjon på post 30 Riksveginvesteringar. Vidare blir det foreslått auka kostnadsramma for prosjektet E16 Øye–Eidsbru i Innlandet, der Statens vegvesen no har blitt einig med entreprenøren om sluttkostnaden for prosjektet.

2.1.6.7 Post 64 Utbetring på fylkesvegar for tømmertransport

Komiteenviser til at det i 2022 er løyvd 20,5 mill. kroner, og at departementet i proposisjonen foreslår å redusere løyvinga med 10 mill. kroner mot ein tilsvarande auke på kap. 1320 post 22 Drift og vedlikehald av riksveg.

Medlemene i komiteen frå Høgre og Framstegspartiet merkar seg at det innanfor tilskotsordninga for tømmertransport er brukt mindre enn det som var avsett til formålet. Desse medlemene merkar seg at dette kjem av at prosjekta har blitt 50 prosent rimelegare enn føresett. Desse medlemene meiner det er bra at prosjekta held seg innanfor dei oppgitte budsjettrammene, men meiner det er uheldig at så grove budsjetteringsfeil er gjort. Dersom desse feilbudsjetteringane hadde blitt oppdaga tidlegare, kunne fleire prosjekt funne plass i prosjektporteføljen i 2022. Det er lange restanselister for oppgradering av tømmervegar. Desse medlemene meiner difor at ein bør gjere ei evaluering basert på kunnskap om budsjetteringa for tømmervegar som vart gjord i 2022, og oppdatere kalkylegrunnlaget for dette arbeidet.

2.1.7 Kap. 4320 Statens vegvesen

2.1.7.1 Post 1 Salsinntekter m.m.

I 2022 er det budsjettert med 167,3 mill. kroner i salsinntekter. På grunn av auka sal av tenester til fylkeskommunar og eksterne aktørar foreslår departementet å auke budsjetterte inntekter med 30 mill. kroner.

2.1.7.2 Post 2 Ymse gebyr

I 2022 er det budsjettert med 484,8 mill. kroner i gebyrinntekter på trafikant- og køyretøyområdet. Departementet foreslår å redusere budsjetterte inntekter med 15 mill. kroner, då reduksjon av tenestegebyr til kostnadsriktig nivå har gitt lågare gebyrinntekter.

2.1.7.3 Post 3 Refusjonar frå forsikringsselskap

I 2022 er det budsjettert med 122,1 mill. kroner i refusjonar. Det blir i proposisjonen foreslått å redusere budsjetterte inntekter med 12 mill. kroner, då omfanget av skadar er lågare enn forventa.

2.1.8 Kap. 4322 Svinesundsforbindelsen AS

2.1.8.1 Post 91 Aksjekapital

I 2022 er det løyvd 135 000 kroner. Departementet foreslår å redusere løyvinga med 135 000 kroner då betalingar som gjeld aksjekapital etter staten sin kontoplan skal førast på post 96.

2.1.8.2 Post 96 (Ny) Tilbakebetaling aksjekapital

Jamfør omtale under post 91.

2.1.9 Kap. 1330 Særskilde transporttiltak

2.1.9.1 Post 71 Tilskot til kommersielle buss- og båtruter som følgje av smitteverntiltak

I 2022 er det løyvd 25 mill. kroner. Det er utbetalt til saman 18,9 mill. kroner, og departementet foreslår derfor i proposisjonen å redusere løyvinga med 5 mill. kroner.

2.1.10 Kap. 1332 Transport i byområde mv.

2.1.10.1 Post 66 Tilskot til byområde

Komiteen viser til at det i 2022 er løyvd 3 024,1 mill. kroner, og at departementet foreslår å redusere løyvinga med 510 mill. kroner, då nivået på ubrukte midlar i fylkeskommunane fortsatt ligg på eit høgt nivå.

Medlemene i komiteen frå Høgre merkar seg dei akkumulerte ubrukte midlane i fylkeskommunane. Desse medlemene meiner det er synd at desse løyvingane ikkje kjem innbyggjarane i byane til gode gjennom til dømes tiltak for betre kollektivtilbod. Årsakene er samansette, men i fleire tilfelle har det stoppa opp på grunn av manglande lokal semje.

2.1.11 Kap. 1352 Jernbanedirektoratet

2.1.11.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter – utgreiingar

I 2022 er det løyvd 125,6 mill. kroner. Departementet foreslår å redusere løyvinga med 20 mill. kroner, då behovet for midlar i 2022 er redusert.

2.1.11.2 Post 71 Kjøp av infrastrukturtenester – drift og vedlikehald

I 2022 er det løyvd 7 593,3 mill. kroner. Departementet foreslår å redusere løyvinga med 273,5 mill. kroner.

2.1.12 Kap. 1356 Bane NOR SF

2.1.12.1 Post 95 (Ny) Kapitalinnskot

Det blir i proposisjonen foreslått å løyve 7,2 mill. kroner som følgje av overføring av bergings- og beredskapsmateriell frå Vygruppen AS til Bane NOR SF.

2.1.13 Kap. 4353 Vygruppen AS

2.1.13.1 Post 96 (Ny) Tilbakebetaling aksjekapital

Jamfør omtale under post 95.

2.1.14 Kap. 4370 Posttenester

2.1.14.1 Post 70 (Ny) Tilbakebetaling post- og banktenester

Det blir i proposisjonen foreslått å løyve 24,3 mill. kroner på grunn av tilbakebetaling frå Posten på kjøp av post- og banktenester.

2.2 Kap. under Kommunal- og distriktsdepartementet

2.2.1 Kap. 541 IT- og ekompolitikk

2.2.1.1 Post 22 Utvikling, gjennomføring og samordning av IT- og ekompolitikken,kan overførast, kan nyttast under post 61 og 70

Løyvinga gjeld medlemskontingent – DigitalNorway – Toppindustrisenteret AS. Ved ein feil blei løyvinga i Prop. 115 S (2021–2022) sett til 2 mill. kroner. Det blir i proposisjonen foreslått å auke beløpet til 3 mill. kroner.

2.2.1.2 Post 61 Førebygging og handtering av digitale hendingar,kan overførast, kan nyttast under post 22

Det blir i proposisjonen foreslått å føye til stikkordet «kan overførast» på posten, jf. romartalsvedtak.

2.2.1.3 Post 70 Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk,kan nyttast under post 22

Løyvinga blir i proposisjonen foreslått auka med 1,6 mill. kroner på grunn av endringar i kontingentar og tilskott innanfor posten.

2.2.2 Kap. 542 Internasjonalt samarbeid

2.2.2.1 Post 1 Driftsutgifter

Løyvinga blir foreslått redusert med 3,1 mill. kroner på grunn av at stillingar som nasjonal ekspert ikkje har vore nytta.

2.2.2.2 Post 70 Internasjonale program,kan overførast

Løyvinga blir i proposisjonen foreslått redusert med 20,6 mill. kroner då kontingenten for dei aktuelle programma blir lågare enn berekna.

2.2.3 Kap. 543 Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

2.2.3.1 Post 45 Større utstyrskjøp og vedlikehald,kan overførast

Det blir i proposisjonen foreslått å auke løyvinga med 8 mill. kroner til innkjøp av ekominfrastruktur på norsk sokkel for å auke sikkerheita og beredskapen.

2.2.3.2 Post 70 Telesikkerheit og -beredskap,kan overførast

Det blir foreslått å auke løyvinga med 52 mill. kroner til mobilbasert befolkningsvarsling, auka sikkerheit og beredskap knytt til ekominfrastrukturen på norsk sokkel og prioritetsabonnement for telefoni.

2.2.3.3 Post 71 Funksjonell internettilgang til alle,kan overførast

Det blir i proposisjonen orientert om status i ordninga med etablering av funksjonell internettilgang til alle.

2.3 Kap. under Nærings- og fiskeridepartementet

2.3.1 Kap. 970 Kystverket

2.3.1.1 Post 30 Nyanlegg og større vedlikehald,kan overførast

For å vareta det statlige ansvaret for fiskerihamnene er det i 2022 behov for ei omfordeling av midlane som har vore løyvde til fiskerihamner på post 60. Det blir derfor i Prop. 26 S (2022–2023) gjort framlegg om å omdisponere 35,2 mill. kroner. frå post 60 til post 30.

2.3.1.2 Post 60 Tilskot til fiskerihamneanlegg,kan overførast

Jamfør omtale av post 30.