Forslag fra mindretall

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringa ta initiativ til innreiseforbod for valdelege israelske busetjarar i Schengen-samarbeidet.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringa utarbeida etiske retningslinjer for norsk næringsliv som frårår økonomisk samkvem som støttar opp om ulovlege busetjingar og andre brot på folkeretten og menneskerettane i dei okkuperte palestinske områda.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen arbeide for at Israel listeføres i FNs generalsekretærs årsrapport Children and Armed Conflict (CAAC) for drap, overgrep og mishandling av palestinske barn.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen hindre at Norge importerer varer fra ulovlige bosettinger, okkupert jord og selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i ulovlig okkuperte områder, samt å vurdere om dette krever lovendring.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen fraråde handel, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet på ulovlig okkuperte palestinske områder som ikke er i samsvar med palestinernes interesser og som følgelig kan bidra til brudd på folkeretten.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen støtte et europeisk initiativ for å innføre visumrestriksjoner mot voldelige israelske bosettere.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen vurdere nødvendige tiltak for å unngå at norsk forsvarsindustri ikke direkte eller indirekte selger våpen eller våpenkomponenter til Israel.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt:
Forslag 8

Stortinget ber regjeringa ta initiativ til internasjonale sanksjonar mot Israel.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringa ta initiativ til ein internasjonal våpenembargo mot Israel.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringa frysa pengar og eigedelar som tilhøyrar personar som er ansvarlege for, aktivt støttar eller gjennomfører handlingar/politikk som trugar tryggleiken til folk i Gaza, hindrar humanitære organisasjonar sitt arbeid i Gaza og/eller undergrev Palestinas territoriale integritet.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringa innføra forbod mot import/eksport og levering av varer/tenester som bidreg til det israelske regimet sine inntekter.

Forslag 12

Stortinget ber regjeringa frysa frihandelsavtala med Israel til krigen i Gaza er avslutta og blokaden av Gaza er oppheva.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringa stilla krav til norske statlege våpenprodusentar og dotterselskap med fabrikkar i USA om å ikkje selja komponentar direkte eller indirekte til Israel.

Forslag 14

Stortinget ber regjeringa innføra innreiseforbod for valdelege israelske busetjarar.

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot kjøp av varer fra Israels militærindustri.

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å avslutte NATOs partnerskap med Israel og ta avstand fra NATOs beskrivelse av Israel som en «likesinnet partner».

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen sikre at norsk territorium ikke på noen måte benyttes til militær støtte til Israel, herunder overføring av utenlandsk militært materiell som er lagret i Norge.

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen endre adferdskriteriet for observasjon og utelukkelse av selskaper for å sikre at Statens pensjonsfond utland trekker sine investeringer ut av selskaper knyttet til folkerettsstridig okkupasjon og andre folkerettsbrudd.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 19

Stortinget ber regjeringa be utdannings- og forskingsinstitusjonane om å redusera samarbeid med israelske institusjonar som bidrar til å oppretthalda okkupasjonen, til eit minimum. Samarbeid med enkeltforskarar kan fortsetta.

Forslag fra Rødt:
Forslag 20

Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot alt forskningssamarbeid og annet samarbeid med israelske universiteter og andre forskningsinstitusjoner som er involvert i militær forskning og/eller på annet vis bidrar til å gjøre det israelske militæret i stand til å opprettholde okkupasjonen.