Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 20. september 2018 *

Dato: 20.09.2018

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 21. september 2018. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 13. september d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

  • Sak nr. 2

    Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: – Brexit Orientering om status i forhandlingene mellom EU og Storbritannia og forberedelsene på norsk side. – Samarbeidet med Polen – status og mulig utvikling Orientering om forholdet til Polen, og særlig om EØS-midlene for perioden 2014–21. – Tilgang til strømmetjenester og nett-tv i utlandet Portabilitetsforordningen trådte i kraft i EU i april i år og gjelder nå direkte i alle EUs medlemsstater. På møte i EØS-komiteen 6. juli ble det besluttet å innlemme forordningen i EØS-avtalen, med forbehold om Stortingets samtykke. – Handel Orientering om status for EUs beskyttelsestiltak.

  • Sak nr. 3

    Eventuelt

Møtet hevet kl. 11.58.