Europautvalget - Møte i Europautvalget fredag den 15. mars 2024 kl. 8:00

Dato: 15.03.2024
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Justis- og beredskapsministeren ønsker å orientere utvalget om de tverrsektorielle direktivene om fysisk og digital sikkerhet, CER-direktivet og NIS2-direktivet, om regelverkspakken som setter rammene for asyl- og migrasjonshåndtering i EU, og om screeningforordningen og grenseforordningen som Schengen-relevante rettsakter. Dessuten om diskusjonen på europeisk nivå om mulige overgangsløsninger fra midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina, og kort om Medevac som del av UCPM-ordningen.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 15. mars 2024. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 8. mars d.å. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 15. mars.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Espen Barth Eide ønsker å orientere utvalget om WTOs ministermøte som nylig er avholdt i Abu Dhabi, om oppfølgingen knyttet til Europaparlamentets resolusjon i forbindelse med åpning for havbunnsmineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, om EUs nye støtteordning for Ukraina og Norges sikkerhetspolitiske samarbeid med EU på utvalgte områder, om status for avtalepakken med EU om EØS-finansieringsordninger og markedsadgang for sjømat, samt om planene om å undertegne industripartnerskap med EU og 30-årsmarkeringen av EØS-avtalen i Brussel 22. mars.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 8.58.