Sak nr. 19

Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.

Talere

Per Ove Width (FrP): På vegne av Fremskrittspartiet vil jeg fremme følgende forslag:

«Odelstingets vedtak bifalles ikke.

Lagtingets anmerkning:

I

§ 2 ny nr. 3 til 9 antas å burde lyde:

  • «3. Renhold.

  •  4. Vikar- og bemanningstjenester.

  •  5. Kantinetjenester.

  •  6. Kjøkken- og cateringdrift innen helse og omsorgssektoren.

  •  7. Vakt- og alarmtjenester.

  •  8. Vaktmestertjenester.

  •  9. Billettsalg og tilhørende tjenester til bomstasjoner tilknyttet veier, broer og tunneler.»

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2002.»

Presidenten: Per Ove Width har teke opp det framlegget han refererte.

Fleire har ikkje bede om ordet til sak nr. 19.

Votering:Framlegget frå Framstegspartiet vart med 19 mot 4 røyster ikkje vedteke.

Presidenten: Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.