Lagtinget - Møte tysdag den 18. desember 2001 kl. 13.45

Dato: 18.12.2001

Dokumenter: (Besl. O. nr. 24 (2001-2002), jf. Innst. O. nr. 15 (2001-2002)og Ot.prp. nr. 26 (2001-2002))

Sak nr. 6

Odelstingets vedtak til lov om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.