Lov om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2001 Innst. O. nr. 15 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2001

   Behandlet i Odelstinget: 11.12.2001

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2001