Lagtinget - Møte tysdag den 17. juni 2003 kl. 15.30

Dato: 17.06.2003

Dokumenter: (Besl. O. nr. 122 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 109 (2002-2003) og Dokument nr. 8:99 (2002-2003))

Sak nr. 16

Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven)

Presidenten: Ingen har bede om ordet.

Vedtaket i Odelstinget er dermed godteke av Lagtinget, og lovvedtaket blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.