Lagtinget - Møte tirsdag den 13. juni 2006 kl. 10

Dato: 13.06.2006

Dokumenter: (Besl. O. nr. 69 (2005-2006), jf. Innst. O. nr. 66 (2005-2006)og Ot.prp. nr. 65 (2005-2006))

Sak nr. 15

Odelstingets vedtak til lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.