Lagtinget - Møte torsdag den 5. juni 2008 kl. 14.32

Dato: 05.06.2008

Dokumenter: (Besl. O. nr. 84 (2007-2008), jf. Innst. O. nr. 57 (2007-2008)og Ot.prp. nr. 32 (2007-2008))

Sak nr. 6

Odelstingets vedtak til lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Presidenten [14:34:18]: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ønsker noen ordet før møtet heves? - Møtet er hevet.