Plan- og bygningsloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 22.05.2008 Innst. O. nr. 57 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt Regjeringens forslag til ny plandel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven. Dette innebærer et nytt, helhetlig plansystem gjennom nye planbestemmelser i plan- og bygningsloven, forslag til bestemmelser i en del tilknyttede sektorlover og enkelte tilrådinger om videre oppfølgingsarbeid med lover, forskrifter og andre administrative tiltak. Loven ble vedtatt med varierende støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre, som fremsatte mange alternative forslag ang. kommunenes forvaltning av arealene. Dette inkluderer planlegging i forhold til strandsonen, vindmølleparker, nasjonalparker, sjøarealforvaltning og verneområder. Forslagene ble ikke støttet av de andre partiene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.2008

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.2008