Lagtinget - Møte torsdag den 9. oktober 2008 kl. 10

Dato: 09.10.2008

Dokumenter: (Besl. O. nr. 1 (2008-2009), jf. Innst. O. nr. 80 (2007-2008))

Sak nr. 2 [10:00:51]

Odelstingets vedtak til lov om utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Ber noen om ordet før møtet heves? - Møtet er hevet.