Odelstinget - Møte torsdag den 18. januar 2001 kl. 10.45

Dato: 18.01.2001

Formalia

Statsråd Bjørn Tore Godal la fram 8 kgl. proposisjonar (sjå under Referat).

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil setje fram eit privat lovframlegg.

Karin Andersen (SV): På vegne av representanten Magnhild Meltveit Kleppa og meg sjøl vil jeg sette fram forslag om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner.

Presidenten: Lovframlegget vil bli handsama etter reglementet.