Odelstinget - Møte tirsdag den 5. juni 2001 kl. 20.20

Dato: 05.06.2001

Referatsaker

Referat

 • 1.(141)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  • 1. Lov om stiftelser (stiftelsesloven) (Jf. Besl. L. nr. 1 og Besl. O. nr. 81 (2000-2001))

  • 2. lov om endring i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (vegprising) (Besl. O. nr. 86 (2000-2001))

  • 3. lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (Besl. O. nr. 87 (2000-2001))

  • 4. lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (Besl. O. nr. 88 (2000-2001))

  • 5. lov om endringer i politiloven mv. (overvåkingstjenestens oppgaver mv.) (Besl. O. nr. 89 (2000-2001))

  • 6. lov om endring i straffeloven § 262 (rettslig vern av kodede tjenester) (Besl. O. nr. 90 (2000-2001))

  • 7. lov om endringer i lov om domstolene og lov om fri rettshjelp mv. (postforkynning og utvidet adgang til fri sakførsel i Høyesterett mv.) (Besl. O. nr. 91 (2000-2001))

  • 8. lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) (Besl. O. nr. 92 (2000-2001))

  • 9. lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) – unntak fra innsynsrett (Besl. O. nr. 93 (2000-2001))

  • 10. lov om endring i tvistemålsloven (sikkerhet for saksomkostninger) (Besl. O. nr. 94 (2000-2001))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(142)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (spesielle kvoteordninger) (Besl. O. nr. 85 (2000-2001))

  • 2. lov om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 82 (2000-2001))

  • 3. lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (helligdagsfredning) (Besl. O. nr. 40 (2000-2001))

  • 4. lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. (Besl. O. nr. 72 (2000-2001))

  • 5. lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) (Besl. O. nr. 64 (2000-2001))

  – er sanksjonert under 1. juni 2001

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(143)

  Lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv. (Ot.prp. nr. 99 (2000-2001))

  Enst.: Sendes familie-, kultur og administrasjonskomiteen.

 • 4.(144)

  Lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (Ot.prp. nr. 98 (2000-2001))

 • 5.(145)

  Lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (Ot.prp. nr. 101 (2000-2001))

 • 6.(146)

  Lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond (inkludering av inntekter ved salg av aksjer i Statoil ASA og utgifter knyttet til selskap som skal forvalte statens direkte økonomiske engasjement mv. som en del av fondets netto inntekter) (Ot.prp. nr. 102 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes finanskomiteen.

 • 7.(147)

  Lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering (Ot.prp. nr. 97 (2000-2001))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.