Stortinget - Møte onsdag den 6. mars 1996

Dato: 06.03.1996

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 32

Per Olaf Lundteigen (Sp): « Industristedet Vestfossen, bygningskommune fra 1880-tallet, ble avindustrialisert på slutten av 1960-tallet. Vestfos Cellulose og De forenede Ullvarefabrikker, Fredfoss, ble nedlagt, og siden har stedet slitt for å få nye roduksjonsarbeidsplasser. Stedet har med sin bygningsmasse og lokalisering i tilknytning til elva og fossen store utviklingsmuligheter.

Hvordan kan storsamfunnet gjennom staten være villig til å bistå kommunen i en utvikling hvor det gjennom historia er skapt enorme verdier? »

Statsråd Gunnar Berge: Vestfossen i Øvre Eiker kommune er, på samme måte som mange andre lokalsamfunn i Norge, utsatt for forandring. Det tidligere industristedet har i dag andre funksjoner. Vestfossen er et viktig boligområde i Øvre Eiker kommune med gode kommunikasjoner både til Drammen/Oslo og til Kongsberg. Den gamle direktørboligen for sagbrukene i Vestfossen, Fossesholm Herregård, ble i 1995 kåret til Buskerud fylkes fineste turistattraksjon i Drammens Tidende og Buskeruds Blad. Staten ved Kulturdepartementet har bevilget 1 mill. kr til Fossesholm Herregård i 1996. Øvre Eiker kommune satser på å videreutvikle kulturbasert reiseliv og har nå kjøpt en del av papirfabrikkbygget i Vestfossen. I tillegg til satsingen på kulturbasert reiseliv satser en på etablering av nye servicearbeidsplasser. Dette viser at lokalsamfunnet Vestfossen og Øvre Eiker kommune har sett behovet for omstilling fra industrisamfunn til et moderne service- og tjenestesamfunn. Bygda har tatt vare på sin industrielle historie og tilbyr historien som et godt reiselivsprodukt.

Staten kan ikke ta ansvar for at alle lokalsamfunn opprettholder sin næringsstruktur på dagens, eller tidligere tiders, nivå. Tradisjonell industri utgjør en vesentlig mindre del av totalsysselsettingen enn for få år tilbake. Tilbakegangen i industrisysselsettingen gjelder for hele landet. Stadig ny teknologi, økt kompetanse og nye markeder tilsier at de fleste samfunn må innstille seg på forandringer hurtigere enn før. De fleste kommuner må klare denne omstillingen på egen hånd.

Imidlertid har Kommunal- og arbeidsdepartementet en egen omstillingsbevilgning for kommuner som står overfor særskilt store omstillingsoppgaver. For 1996 er denne bevilgningen på om lag 96 mill kr. Det er kommuner som har hatt eller har utsikter til betydelige tap av arbeidsplasser, som får støtte fra denne bevilgningen. I tillegg til fremtidig nedgang i sysselsettingen tar en hensyn til utviklingen i kommunen de siste tre år. Reduksjonene i den direkte sysselsetting ved hjørnesteinsbedrift eller hjørnesteinsnæring skal som hovedregel utgjøre minimum 10 % av totalsysselsettingen i kommunen, for at kommunen kan få statlig omstillingsstøtte.

Jeg er ikke kjent med at Vestfossen og Øvre Eiker kommune står overfor en så omfattende omstillingsoppgave at kommunen vil være berettiget til slik støtte. Imidlertid kan kommunen søke om støtte til ulike prosjekter i det ordinære virkemiddelapparatet i SND og i fylkeskommunen.

Statlige sektorer rår også over en del virkemidler for å skape utvikling. Øvre Eiker kommune har som nevnt vist at de kan benytte seg av et slikt virkemiddel ved at de har fått tildelt midler til Fossesholm Herregård.

Per Olaf Lundteigen (Sp): Jeg vil takke statsråden for svaret, som, slik jeg forstod det, iallfall viste en oppriktig holdning om å gå inn i saken og forsøke å bistå. Jeg kan forsikre statsråden om at det verken er min eller kommunens intensjon å konservere stedet, å opprettholde næringsstruktur slik den har vært. Jeg er på det punktet helt enig med statsråden om at det ikke er riktig å gå fram på den måten.

Men saken er jo at i Vestfossen ligger forutsetningene veldig godt til rette. Det skal ikke så mye til for å få en stedsutvikling sånn at stedet kommer på opptur igjen. Stedet har rike tradisjoner, gode kommunikasjoner og i det hele tatt en tettstedsbebyggelse som virkelig kan være et potensial dersom en velger å se tverrfaglig på det som er spørsmålet. Det er svært mye som tyder på at det er trafikksektoren, rehabilitering av boligmasse, altså områder utenfor det tradisjonelle, som her er viktige.

Jeg vil da bare stille følgende spørsmål: Vil storsamfunnet ved staten medvirke til at det historiske og tradisjonsrike sted kommer på opptur igjen?

Statsråd Gunnar Berge: Jeg tror jeg kan svare bekreftende på det konkrete spørsmålet: Staten vil medvirke. Som jeg viste til, finnes det allerede konkrete enkelteksempler på det. I tillegg har staten her en rekke generelle ordninger som kan komme til anvendelse både når det gjelder å utvikle ny næringsvirksomhet, og også i det å ta vare på stedets særpreg, f.eks. eldre boligmasse osv. Det finnes faktisk en del ordninger, bl.a. via Husbanken og på annen måte, som kan, vil jeg tro, brukes i slike sammenhenger. Hvis kommunen også søker direkte kontakt med Husbanken og eventuelle andre statlige organer, tror jeg nok en kan finne ut hvilke konkrete muligheter som finnes.

Per Olaf Lundteigen (Sp): Jeg er svært fornøyd med statsrådens positive svar når det gjelder å få stedet på opptur. Det er ikke først og fremst penger, store penger, som stedet og kommunen er opptatt av; en ser de mindre mulighetene som ligger der, og som i sum skaper en helt annen attraktivitet for befolkningen for å bo der. Vestfossen er et tettsted som har, som jeg sa, rike tradisjoner, der en egentlig er i en situasjon hvor en må gjenoppdage seg sjøl og gjenoppta de muligheter som finnes. Og det skal ikke så store håndslag til, det skal ikke så stor bevågenhet til fra storsamfunnets side for at private eksempelvis ser mulighetene i stedet. Så med den holdning kommunalministeren her har lagt for dagen på ett viktig område - og hvis vi får samferdselsministeren med når det gjelder trafikkforholdene gjennom stedet - vil snart grunnlaget ligge til rette for at stedet kommer vekk fra å være på nedtur, og er på opptur.

Statsråd Gunnar Berge: Det er veldig mange industristeder som har vært i en tilsvarende omstillingsprosess som Vestfossen. Det en kan si for Vestfossens vedkommende, er at omstillingsprosessen startet veldig tidlig, tidlig på 1960-tallet, som Per Olaf Lundteigen nevnte i sitt spørsmål. På en annen side har Vestfossen et aktivum i forhold til svært mange andre industristeder i tilsvarende stilling: Det har en veldig sentral beliggenhet og gode kommunikasjoner i utgangspunkt, og jeg håper og tror at det også er et aktivum som vil kunne utnyttes positivt i en slik omstillingsprosess.

Jeg kan ellers bare bekrefte at vi selvfølgelig er innstilt på å bidra med de virkemidlene som f.eks. Kommunal- og arbeidsdepartementet rår over i forbindelse med slike omstillingsoppgaver som dette.