Stortinget - Møte fredag den 13. november 1998 kl. 10

Dato: 13.11.1998

Dokumenter: (Innst. S. nr. 17 (1998-99), jf. St.prp. nr. 66 (1997-98))

Sak nr. 2

Innstilling fra kommunalkomiteen om den 85. internasjonale arbeidskonferanse i Genève, 3. – 19. juni 1997

Talere

Votering i sak nr. 2

Gard Folkvord (A) (ordfører for saken): Kommunalkomiteen har behandlet proposisjonen framlagt av Kommunal- og regionaldepartementet om den 85. internasjonale arbeidskonferanse i Genève 3.-19. juni og om Norges stilling til konvensjon nr. 181 og rekommandasjon nr. 188 om privat arbeidsformidling og Dokument om endring av ILOs konstitusjon, som der ble vedtatt. Videre har departementet lagt fram forslag om at Norge ratifiserer konvensjon nr. 176 og tiltrer rekommandasjon nr. 183 om sikkerhet og helse i bergindustrien, som ble vedtatt på arbeidskonferansen i juni 1995.

Flere arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner har gitt sine høringsuttalelser, som særlig berører spørsmålet om privat arbeidsformidling. Både NHO, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Autoriserte Vikarbyråers Forening tilrår at konvensjon nr. 181 blir ratifisert, og at det gjøres endringer i sysselsettingsloven slik at privat utleie og formidling av arbeidskraft blir tillatt. Arbeidstakerorganisasjonene med LO, YS og AF i spissen går imot dette. Dette synet deles av både departementet og komiteens flertall.

Komiteens flertall, bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at Norge med sin nåværende lovgivning ikke kan ratifisere konvensjonen og tiltre rekommandasjonen om privat arbeidsformidling. Dette flertallet peker på at det gjennom kgl. resolusjon er oppnevnt et eget utvalg som skal vurdere dagens norske regelverk for formidling og utleie av arbeidskraft. Departementet vil fremme egen sak for Stortinget etter at rapporten fra dette utvalget foreligger.

Komiteens flertall mener derfor at det mest naturlige vil være å vurdere de prinsipielle og praktiske sidene ved å tillate privat arbeidsformidling og utleie av arbeidskraft i lys av dette utvalgets rapport.

Komiteens mindretall, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, mener at det kan åpnes for privat utleie og formidling av arbeidskraft, og viser til at disse partier tidligere har foreslått å endre sysselsettingslovens bestemmelser i tråd med dette.

Hvilke løsninger for formidling av arbeidskraft man for framtiden velger, må etter Arbeiderpartiets syn innebære at arbeidsledige raskt kommer i arbeid, noe som er i fellesskapets og det offentliges interesse.

Om de øvrige konvensjoner og rekommandasjoner i saken har komiteen ingen merknader.

Ursula Evje hadde her overtatt presidentplassen.

Karin Andersen (SV): SV er enig med flertallet i denne saken, men vi har behov for å si at vi har både prinsipielle og praktiske motforestillinger til en ratifikasjon av konvensjon nr. 181 og rekommandasjon nr. 188, og at vi vil komme tilbake til det når saken kommer til Stortinget.

Det ser ut til å være et stort flertall for å endre reglene for utleie og for privat arbeidsformidling. Det er et stort press på det i et globalisert arbeidsmarked. Men for oss er det viktig å holde fast ved både at det er et offentlig ansvar å drive formidling, og at formidlingen må være altomfattende, slik at de som skal formidle arbeid, har bred kontakt både på arbeidstaker- og arbeidsgiversida. Samtidig vil vi slå fast at vi ønsker å styrke fast arbeid som den normale tilsettingsformen, og ser store ulemper for arbeidstakersida ved å øke utleiemarkedet, som en ratifikasjon ville medføre. Vi vil komme tilbake til det når saken kommer opp i Stortinget.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet.

(Votering, se side 414)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde tilrådd:

Stortinget samtykker i at Norge :

  • ratifiserer Dokumentet om endring av Den internasjonale arbeidsorganisasjons Konstitusjon, vedtatt på den 85. internasjonale arbeidskonferanse i Genève den 19. juni 1997,

  • ratifiserer konvensjon nr. 176 og tiltrer rekommandasjon nr. 183 om sikkerhet og helse i bergindustrien, vedtatt på den 82. internasjonale arbeidskonferanse i Genève 1995.

Votering:Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.