Stortinget - Møte torsdag den 14. januar 1999 kl. 10

Dato: 14.01.1999

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erling Norvik

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Erling Norvik døde plutselig nyttårsaften, 70 år gammel.

Erling Norvik var født 9. april 1928 i Vadsø. Etter eksamen artium og handelsgymnasiets studentfagkurs og kortere engasjementer i arbeidslivet ble han allerede i 1948 – bare 20 år gammel – redaktør i avisen Finnmark Tidende i Vadsø. Dette ble starten på et livslangt engasjement i norsk politikk og samfunnsliv.

I 1961 ble Erling Norvik innvalgt til Stortinget fra Finnmark, som representant for Høyre. Han etterfulgte sin far, Erling Norvik senior, som trakk seg tilbake etter tre perioder på Stortinget. Også Erling Norvik kom til å sitte på Stortinget i tre perioder, fram til stortingsvalget i 1973. På Stortinget var Erling Norvik medlem av henholdsvis protokollkomiteen, skog-, vassdrags- og industrikomiteen og sjøfarts- og fiskerikomiteen. Han var også varamedlem til den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen.

Det vil føre altfor langt å gi noen detaljert oversikt over alle Erling Norviks verv og oppgaver i politikken og samfunnslivet. La meg derfor bare nevne tre som peker seg ut:

Etter at han i 1970 ble valgt til første viseformann i Høyre og i årene 1971-1974 hadde vært generalsekretær i Høyre, var han i årene 1974-1980 og 1984-1986 formann i Høyres Hovedorganisasjon.

Da Kåre Willoch dannet sin rene Høyre-regjering høsten 1981, var Erling Norvik selvskreven som statsråd, hvis han selv hadde villet. Han ønsket imidlertid en noe mer tilbaketrukket post og ble isteden statsministerens absolutt nærmeste medarbeider som statssekretær ved Statsministerens kontor. Hans formelle posisjon var pressetalsmannens, men hans reelle innflytelse var en ganske annen. Tidligere statsminister Willoch har selv karakterisert Erling Norviks posisjon i regjeringen som en slags uoffisiell visestatsminister.

I 1986 ble Erling Norvik utnevnt til fylkesmann i Østfold. Fra første dag viste han at han ikke betraktet fylkesmannstillingen som en hvilepost for «gamle» politikere, men som en viktig posisjon i arbeidet for å fremme fylkets ve og vel. Hans ettermæle blant innbyggerne i Østfold etter 12 år som fylkesmann viser at han maktet å følge opp sine intensjoner.

Erling Norvik la aldri skjul på at han mange ganger syntes det var vanskelig å se konkrete resultater av arbeidet på Stortinget. Han var altfor handlingsrettet til helt å kunne slå seg til ro med Stortingets arbeidsformer. Allikevel er det neppe tvil om at en uhildet vurdering vil bringe Erling Norvik ganske høyt opp på listen over «vellykkede» representanter, enten det gjelder arbeidsinnsats eller resultater. Både industrikomiteen og fiskerikomiteen representerte saksområder som lå Erling Norvik på hjertet, også fordi disse områdene var av særlig stor betydning for hans egen landsdel, Nord-Norge. For selv om Østfold etter hvert fikk en stor plass hos Erling Norvik, var det aldri noen tvil om hvor han kom fra. Han var og ble finnmarking, alltid engasjert i Finnmarks og hele Nord-Norges utvikling.

På Stortinget demonstrerte Erling Norvik til fulle de samme egenskaper og kvaliteter som har gjort hans navn nærmest til allemannseie: Han var seg selv, med et uoppslitelig pågangsmot og ståpåhumør for de saker og de verdier han trodde på, med en sjelden evne til å forstå og til å engasjere seg i enkeltmenneskers hverdagsproblemer. Han var også sine venners venn – og i Stortinget hadde Erling Norvik bare venner, uansett hvor gnistrende uenig man kunne være politisk.

Vi minnes Erling Norvik for hans virke på Stortinget, og lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Det foreligger to permisjonssøknader:

Fra representantene Gunnar Halvorsen og Bjørn Hernæs i tiden fra og med 19. januar til og med 21. januar – begge for å delta i kurs ved Wilton Park i Storbritannia.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  • 2. Vararepresentantene, for Aust-Agder fylke May Britt Lunde og for Hedmark fylke Magnhild Afseth Olrud, innkalles for å møte i permisjonstiden.