Stortinget - Møte tirsdag den 2. mai 2000 kl. 12

Dato: 02.05.2000

Referatsaker

Sak nr. 7

Referat

 • 1.(209)

  Samtykke til godkjenning av beslutning i EØS-komiteens beslutning nr.17/2000 av 28. januar 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 til å omfatte EFTA-statenes deltakelse i Fellesskapets flerårige program for studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisektoren (ETAP), (1998-2002) (St.prp. nr. 51 (1999-2000))

  Samr.: Blir send energi- og miljøkomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for utanrikskomiteen til utsegn før tilråding blir lagt fram.

 • 2.(210)

  Utbygging av Kvitebjørn og Grane, disponering av installasjonene på Tommeliten Gamma og Lille-Frigg samt status for kostnadsutvikling for Åsgardkjeden (St.prp. nr. 53 (1999-2000))

  Samr.: Blir send energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(211)

  Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1999 (St.meld. nr. 3 (1999-2000))

  Samr.: Blir send finanskomiteen.

 • 4.(212)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 40/2000 av 11. april 2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i det femårige handlingsprogrammet til EU for katastrofevernebuing (St.prp. nr. 45 (1999-2000))

  Samr.: Blir send forsvarskomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for utanrikskomiteen til utsegn før tilråding blir lagt fram.

 • 5.(213)

  Anskaffelse av nye fregatter (St.prp. nr. 48 (1999-2000))

  Samr.: Blir send forsvarskomiteen.

 • 6.(214)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 38/2000 av 31. mars 2000 om endring av protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA-landenes deltakelse i annen fase av EUs handlingsprogram for allmennutdanning SOKRATES (2000-2006) (St.prp. nr. 49 (1999-2000))

 • 7.(215)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om EFTA-landenes deltakelse i EUs aktivitet for opphold i andre europeiske land som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid («European Pathways»), (2000-2004) (St.prp. nr. 50 (1999-2000))

  Samr.: Nr. 6 og 7 blir sende kyrkje-, utdanings- og forskingskomiteen, som legg sine utkast til tilråding fram for utanrikskomiteen til utsegn før tilråding blir lagt fram.

 • 8.(216)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 148/1999 av 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII om transport (St.prp. nr. 46 (1999-2000))

  Samr.: Blir send samferdselskomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for utanrikskomiteen til utsegn før tilråding blir lagt fram.

 • 9.(217)

  NSB Gardermobanen AS og oppfølging av NOU 1999:28 Gardermoprosjektet. Evaluering av planlegging og gjennomføring (St.prp. nr. 52 (1999-2000))

  Samr.: Blir send samferdselskomiteen.

 • 10.(218)

  Sykehusøkonomi og budsjett 2000 (St.prp. nr. 47 (1999-2000))

  Samr.: Blir send sosialkomiteen.

 • 11.(219)

  Norges deltagelse i Europarådet i 1999 (St.meld. nr. 31 (1999-2000))

  Samr.: Blir send utanrikskomiteen.