Stortinget - Møte tysdag den 30. mai 2000 kl. 10

Dato: 30.05.2000

Referatsaker

Sak nr. 8

Referat

 • 1.(253)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 185/1999 av 17. desember 1999 om endring av vedlegg XX (Miljø) i EØS-avtalen om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer (St.prp. nr. 69 (1999-2000))

  Samr.: Blir send energi- og miljøkomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for utanrikskomiteen til utsegn før tilråding blir lagt fram.

 • 2.(254)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 39/2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA/EØS-statane si deltaking i fellesskapshandlingsprogrammet om førebyggjande tiltak for å kjempe mot vald mot barn, ungdom og kvinner (Daphne-programmet) (2000-2003) (St.prp. nr. 71 (1999-2000))

  Samr.: Blir send familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for utanrikskomiteen til utsegn før tilråding blir lagt fram.

 • 3.(255)

  Pensjonar frå statskassa (St.prp. nr. 73 (1999-2000))

  Samr.: Blir send familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 4.(256)

  Statens eierskap i Kreditkassen (St.meld. nr. 38 (1999-2000))

  Samr.: Blir send finanskomiteen.

 • 5.(257)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2000 av 25. februar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett) (St.prp. nr. 70 (1999-2000))

  Samr.: Blir send justiskomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for utanrikskomiteen til utsegn før tilråding blir lagt fram.

 • 6.(258)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 179/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (transport) (St.prp. nr. 68 (1999-2000))

  Samr.: Blir send næringskomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for utanrikskomiteen til utsegn før tilråding blir lagt fram.

 • 7.(259)

  Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1996-1999 (St.meld. nr. 35 (1999-2000))

  Samr.: Blir send næringskomiteen.

 • 8.(260)

  Delvis bompengefinansiering av T-forbindelsen – Ny vegforbindelse mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommuner i Rogaland (St.prp. nr. 72 (1999-2000))

 • 9.(261)

  Omlegging av Postens ekspedisjonsnett (St.meld. nr. 37 (1999-2000))

  Samr.: Nr. 8 og 9 blir sende samferdselskomiteen.

 • 10.(262)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komitébeslutning nr. 37/2000 av 31. mars 2000 om endring av protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs handlingsprogram vedrørende sjeldne sykdommer innenfor rammen av innsatsen for folkehelsen (1999-2003) (St.prp. nr. 67 (1999-2000))

  Samr.: Blir send sosialkomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for utanrikskomiteen til utsegn før tilråding blir lagt fram.

 • 11.(263)

  Samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon i 1999 (St.meld. nr. 36 (1999-2000))

 • 12.(264)

  Årsrapport fra den norske delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 1999 (Dokument nr. 13 (1999-2000))

  Samr.: Nr. 11 og 12 blir sende utanrikskomiteen.

Presidenten: Carl I. Hagen har bede om ordet til Referat.

Carl I. Hagen (Frp): Jeg hadde ingen endringsforslag under Referat, men jeg vil gjerne knytte en spesiell kommentar til flere av disse saker, og det gjør jeg både overfor Regjeringen og overfor Stortinget, i egenskap av nestleder i delegasjonen til EFTA-parlamentarikerne som arbeider innenfor EØS-området. Norge ligger nå på en av de siste plasser når det gjelder å få innlemmet en del EØS-komitebeslutninger i sin lovgivning på ordinær måte, og det er relativt flaut at vi bruker lang tid.

Jeg ser her at sak nr. 253 ble godkjent av EØS-komiteen den 17. desember 1999 og kommer nå til Stortinget. Sak nr. 257 ble godkjent av EØS-komiteen 25. februar i år og kommer nå til Stortinget. Sak nr. 258 ble godkjent 17. desember 1999 og kommer nå til Stortinget. Sak nr. 262 ble godkjent av EØS-komiteen 31. mars i år og kommer nå til Stortinget. Stort sett er innstillingene i Stortinget i denne typen saker slik som de var i to saker vi nettopp nå har behandlet, nemlig Innst. S. nr. 183 og Innst. S. nr. 182, at «komiteen har ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak» – altså godkjennelse. Og disse to sakene var beslutninger av 31. mars i år, som vi altså har brukt meget lang tid på også her.

Jeg tillater meg å be Regjeringens representant ta opp i Regjeringen om det går an å få fortgang i behandlingen av disse sakene i Regjeringen. Så tillater jeg meg også å anbefale Stortinget at man behandler sakene langt raskere når det er relativt klart at vi ikke har noen kommentarer, og vedtar dem. Vi er nå blant de siste til å drive med sommelvirksomhet på dette området, og det synes jeg er flaut. Det er ingen grunn til at vi bruker tid på kurante saker. Det som er politiske saker av betydning, har jeg selvsagt ingen problemer med at vi debatterer og diskuterer, men å drive med byråkratisk sommel i regjering og storting bør vi ikke gjøre når vi ligger veldig dårlig an i de rangeringstabellene som lages innenfor EU-området.

Beklager at jeg ikke fant noen annen måte å ta dette opp på enn her i salen under Referat!