Stortinget - Møte tirsdag den 23. november 1999 kl. 10

Dato: 23.11.1999

Referatsaker

Sak nr. 8

Referat

 • 1.(74)

  Endringer på statsbudsjettet for 1999 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet (St.prp. nr. 12 (1999-2000))

 • 2.(75)

  Disponering av Statpipe 2/4-S og endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 m.m. under Olje- og energidepartementet (St.prp. nr. 18 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(76)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 121/1999 av 24. september 1999 om endring av vedlegg XIX til EØS-avtala om forbrukarvern (St.prp. nr. 7 (1999-2000))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(77)

  Endringar på statsbudsjettet 1999 under Barne- og familiedepartementet (St.prp. nr. 15 (1999-2000))

 • 5.(78)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ågot Valle og Kristin Halvorsen om en nasjonal handlingsplan for barnevernet (Dokument nr. 8:19 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 6.(79)

  Endringer på statsbudsjettet 1999 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet (St.prp. nr. 16 (1999-2000))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, med unntak av kap. 1592 og romertall II som sendes kommunalkomiteen.

 • 7.(80)

  Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån (St.prp. nr. 19 (1999-2000))

 • 8.(81)

  Forslag fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim om likebehandling av ulike typer helårsbolig i forhold til skattelovens bestemmelser om skattefordelen i Boligsparing for ungdom-ordningen (BSU) (Dokument nr. 8:17 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes finanskomiteen.

 • 9.(82)

  Endringar på statsbudsjettet og Svalbard-budsjettet for 1999 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet (St.prp. nr. 10 (1999-2000))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 10.(83)

  Endringar på statsbudsjettet for 1999 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet (St.prp. nr. 14 (1999-2000))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 11.(84)

  Endringer i statsbudsjettet 1999 under Kommunal- og regionaldepartementet (St.prp. nr. 20 (1999-2000))

 • 12.(85)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Sverre J. Hoddevik og Erna Solberg om å utvide Oppgavefordelingsutvalgets mandat til også å innbefatte vurdering av antallet forvaltningsnivåer (Dokument nr. 8:16 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes kommunalkomiteen.

 • 13. (86)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 1999 under Nærings- og handelsdepartementet (St.prp. nr. 8 (1999-2000))

 • 14.(87)

  Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 under Landbruksdepartementet (St.prp. nr. 11 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes næringskomiteen.

 • 15.(88)

  Løyvingsendringar mv. for 1999 på Samferdselsdepartementets område (St.prp. nr. 9 (1999-2000))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 16.(89)

  Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 1999 mv. under Sosial- og helsedepartementet (St.prp. nr. 13 (1999-2000))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 17.(90)

  Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1999 (St.prp. nr. 17 (1999-2000))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen, med unntak av kap. 2530, som sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, og kap. 2540, 2541 og 2543, som sendes kommunalkomiteen.

 • 18.(91)

  Forsvarskomiteen melder å ha valgt Anne Enger Lahnstein som ny nestleder i forsvarskomiteen

  Enst.: Vedlegges protokollen.