Stortinget - Møte tirsdag den 30. november 1999 kl. 10

Dato: 30.11.1999

Referatsaker

Sak nr. 6

Referat

 • 1.(92)

  Samtykke til ratifikasjon av en skatteavtale mellom Norge og Spania, undertegnet i Madrid den 6. oktober 1999 (St.prp. nr. 21 (1999-2000))

 • 2. (93)

  Samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Uganda, underskriven i Kampala den 7. september 1999 (St.prp. nr. 22 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes finanskomiteen.

 • 3.(94)

  Billighetserstatninger av statskassen (St.prp. nr. 23 (1999-2000))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4.(95)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 39/1999 av 26. mars 1999 om endring av vedlegg XIII (transport) til EØS-avtala (St.prp. nr. 25 (1999-2000))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(96)

  Østfoldpakka – utbygging av veg, jernbane m.v. Om delvis bompengefinansiering av Ev 6 og Ev 18 gjennom Østfold (St.prp. nr. 26 (1999-2000))

 • 6.(97)

  Fortsatt forhåndsbompenger til Eikesundsambandet og forventet byggestart på rv 653 i Møre og Romsdal (St.prp. nr. 27 (1999-2000))

 • 7.(98)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Eirin Faldet, Oddvard Nilsen og Thore Aksel Nistad om endringer i regelverk og aldersgrense for kjøring med gokart (Dokument nr. 8:20 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 5-7 sendes samferdselskomiteen.

 • 8.(99)

  Forslag fra stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen om tilpasning av alkoholloven til EØS-avtalen slik at vin og øl med samme alkoholstyrke likebehandles omsetningsmessig (Dokument nr. 8:21 (1999-2000))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 9.(100)

  Samtykke til ratifikasjon av vedtektene av 17. juli 1998 for Den internasjonale straffedomstol («Roma-vedtektene») (St.prp. nr. 24 (1999-2000))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.