Stortinget - Møte tirsdag den 5. desember 2000 kl. 10

Dato: 05.12.2000

Dokumenter: (Innst. S. nr. 64 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 25 (2000-2001))

Sak nr. 2

Innstilling frå kommunalkomiteen om endringar i løyvingar under folketrygda i statsbudsjettet for 2000 (Programområde 33 Arbeidsliv, kap. 2540, 2541, 2542, 2543, 5704 og 5705)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 966)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstillet:

På statsbudsjettet for 2001 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.PostFormål:Kroner
Fiskeridepartementet
2540Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med 7 000 000
fra kr 48 000 000 til kr 41 000 000
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 300 000 000
fra kr 6 600 000 000 til kr 6 300 000 000
Kommunal- og regionaldepartementet
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v., forhøyes med 30 000 000
fra kr 280 000 000 til kr 310 000 000
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
2543Ytelser til yrkesrettet attføring
70Attføringspenger, nedsettes med 78 000 000
fra kr 4 178 000 000 til kr 4 100 000 000
71Attføringsstønad, forhøyes med 41 000 000
fra kr 1 209 000 000 til kr 1 250 000 000
Kommunal- og regionaldepartementet
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger
2Dividende, forhøyes med 20 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 70 000 000
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
5705Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger
1Refusjon dagpenger, forhøyes med 7 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 22 000 000

Presidenten: I første linje i innstillingen står det «2001». Det skal rettes til «2000».

Votering: Komiteens innstilling – med den foretatte rettelse – bifaltes enstemmig.