Innstilling frå kommunalkomiteen om endringar i løyvingar under folketrygda i statsbudsjettet for 2000 (Programområde 33 Arbeidsliv)

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 64 (2000-2001)
  • Kildedok: St.prp. nr. 25 (2000-2001) kap. 2540, 2541, 2542, 2543, 5704 og 5705
  • Dato: 30.11.2000
  • Utgiver: Kommunalkomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

1. Samandrag

1.1 Kap. 2540 Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn

Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning

Bevilgningen under post 70 er en overslagsbevilgning. På grunnlag av prognoser for 2000, fremmer Fiskeridepartementet forslag om å redusere bevilgningen med 7 mill. kroner fra 48 mill. kroner til 41 mill. kroner.

1.2 Kap. 2541 Dagpenger

Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning

I Nasjonalbudsjettet for 2001 legger Regjeringen til grunn en lavere ledighet for 2000 en hva som ble lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett. Dette medfører en reduksjon i behovet for bevilgning til dagpenger.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen redusert med 300 mill. kroner til 6 300 mill. kroner.

1.3 Kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.

Post 70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v., overslagsbevilgning

Pr. 31. oktober 2000 var det regnskapsført ca. 250 mill. kroner, mens det pr. 31. oktober 1999 var regnskapsført 218 mill. kroner. Dette er en økning på 14,7 pst. i forhold til samme tid i fjor. Hvis økningen fortsetter, vil budsjettbehovet bli nærmere 310 mill. kroner for inneværende år. Det foreslås derfor at bevilgningen økes med 30 mill. kroner.

1.4 Kap. 2543 Ytelser til yrkesrettet attføring

Post 70 Attføringspenger

Gjennomsnittlig utbetaling av attføringspenger har vært noe lavere enn det som tidligere har vært lagt til grunn.

På bakgrunn av dette foreslås bevilgningen redusert med 78 mill. kroner til 4 100 mill. kroner.

Post 71 Attføringsstønad

Oppdatert informasjon om utgiftene til attføringsstønader viser at utbetalingene har vært høyere enn tidligere lagt til grunn.

På bakgrunn av dette foreslås bevilgningen økt med 41 mill. kroner til 1 250 mill. kroner.

1.5 Kap. 5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.

Post 2 Dividende

For 2000 er det under kap. 5704, post 2 Dividende bevilget 50 mill. kroner. Pr. 31. oktober 2000 er det innbetalt ca. 70 mill. kroner i dividende. Pr. 31. oktober 1999 var det innbetalt 43,5 mill. kroner, mens det ved årets utløp i 1999 var innbetalt ca. 54,6 mill. kroner i dividende.

Bevilgningen foreslås forhøyet med 20 mill. kroner til 70 mill. kroner.

1.6 Kap. 5705 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger

Post 1 Refusjon dagpenger

For 2000 er det budsjettert med inntekter på 15 mill. kroner under post 1 Refusjon dagpenger. På bakgrunn av gjennomsnittlig innbetalinger hittil i år anslås inntektene til 22 mill. kroner i 2000.

På bakgrunn av dette foreslås bevilgningen økt med 7 mill. kroner til 22 mill. kroner.

2. Merknader og tilråding frå komiteen

Komiteen har ingen merknader, viser til proposisjonen og ber Stortinget gjere slikt

vedtak:

På statsbudsjettet for 2001 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Fiskeridepartementet

2540

Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettesmed

7 000 000

fra kr 48 000 000 til kr 41 000 000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettesmed

300 000 000

fra kr 6 600 000 000 til kr 6 300 000 000

Kommunal- og regionaldepartementet

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v., forhøyesmed

30 000 000

fra kr 280 000 000 til kr 310 000 000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

2543

Ytelser til yrkesrettet attføring

70

Attføringspenger, nedsettesmed

78 000 000

fra kr 4 178 000 000 til kr 4 100 000 000

71

Attføringsstønad, forhøyesmed

41 000 000

fra kr 1 209 000 000 til kr 1 250 000 000

Kommunal- og regionaldepartementet

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger

2

Dividende, forhøyesmed

20 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 70 000 000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

5705

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger

1

Refusjon dagpenger, forhøyes med

7 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 22 000 000

Oslo, i kommunalkomiteen, den 30. november 2000

Berit Brørby

leiar

Lodve Solholm

ordførar

Erna Solberg

sekretær