Stortinget - Møte tirsdag den 5. desember 2000 kl. 10

Dato: 05.12.2000

Dokumenter: (Innst. S. nr. 62 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 27 (2000-2001))

Sak nr. 3

Innstilling fra kommunalkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2000 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 967)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstillet:

I

I statsbudsjettet for 2000 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormål:Kroner
Utgifter:
500Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500)
1Driftsutgifter, forhøyes med 2 000 000
fra kr 137 521 000 til kr 139 521 000
521Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521)
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med 119 000 000
fra kr 1 301 700 000 til kr 1 182 700 000
580Bostøtte
70Bostøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med 6 600 000
fra kr 1 623 000 000 til kr 1 629 600 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
71Tilskudd til byfornyelse og boligkvalitet, kan overføres, nedsettes med 6 850 000
fra kr 135 000 000 til kr 128 150 000
2412Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 5312 og 5612)
72Rentestøtte, forhøyes med . 5 000 000
fra kr 73 000 000 til 78 000 000
Inntekter:
3520Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520)
4Diverse inntekter, nedsettes med 215 600 000
fra kr 890 600 til kr 675 000 000
3521Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521)
1Tilbakevending for flyktninger, nedsettes med 20 000 000
fra kr 62 000 000 til kr 42 000 000
5330Kommunalbanken AS
91Salg av aksjer, bevilges med 141 000 000
5615Renter fra Den Norsk Stats Husbank (jf. kap. 2412)
80Renter, nedsettes med 120 000 000
fra kr 5 185 000 000 til kr 5 065 000 000

II

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2000 kan overskride bevilgningen under kap. 522 Senter mot etnisk diskriminering, post 1 Driftsutgifter mot tilsvarende merinntekter under kap. 3522 Senter mot etnisk diskriminering, post 1 Diverse inntekter.

Votering: Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.