Stortinget - Møte tirsdag den 26. november 2002 kl. 10

Dato: 26.11.2002

Referatsaker

Sak nr. 10

Referat

 • 1.(91)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 103/2002 av 12. juli 2002 om endring av vedlegg IX (finansielle tjenester) til EØS-avtala om innlemming av direktiv 2001/107/EF (reglar om forvaltningsselskap og forenkla prospekt) og direktiv 2001/108/EF (investeringar gjort av investeringsføretak) av 21. januar 2002 (St.prp. nr. 31 (2002-2003))

 • 2.(92)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2002 av 25. juni 2002 om innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/65/EF (begrenset bruk av virkelig verdi i regnskaper) (St.prp. nr. 36 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(93)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtala (St.prp. nr. 35 (2002-2003))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(94)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Grethe Fossli, Anne Helen Rui og Knut Storberget om fremskyndet evaluering og endring av tomtefesteloven etter at den nå har virket i ett år (Dokument nr. 8:26 (2002-2003))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(95)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Magnhild Meltveit Kleppa og Rune J. Skjælaaen om å lovfeste like forsikringsordninger ved ulykker for elever i grunnskole og videregående skole (Dokument nr. 8:24 (2002-2003))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningkomiteen.

 • 6.(96)

  Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2001 – 30. juni 2002 (St.meld. nr. 11 (2002-2003))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 7.(97)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Sigbjørn Molvik om endring av reglene for egenbetaling for institusjonsopphold for personer med forsørgeransvar for barn (Dokument nr. 8:25 (2002-2003))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 8.(98)

  Samtykke til at Norge deltar i den 9. påfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF IX) (St.prp. nr. 32 (2002-2003))

 • 9.(99)

  Samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) (St.prp. nr. 33 (2002-2003))

 • 10.(100)

  Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler som trådte i kraft i 2001

  Enst.: Nr. 8, 9 og 10 sendes utenrikskomiteen.

 • 11.(101)

  Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 27. juni 1997 om samordning av Den internasjonale Eurocontrol-konvensjonen om samarbeid om flysikring av 13. desember 1960, etter ulike endringer (St.prp. nr. 34 (2002-2003))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for samferdselskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.