Stortinget - Møte torsdag den 19. desember 2002 kl. 9

Dato: 19.12.2002

Referatsaker

Sak nr. 27

Referat

 • 1.(117)

  Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen og Sigbjørn Molvik om tiltak som stimulerer norske kommuner til å etablere egen kontaktperson/talsperson for barn og unge (Dokument nr. 8:39 (2002-2003))

  Enst.: Sendes familie-, kultur og administrasjonskomiteen.

 • 2.(118)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg og Sylvia Brustad om en statlig låne- eller garantiordning for de som får vansker med å betale ekstraordinære høye utgifter til strøm, om å øke satsene til lys og varme i bostøtten til å bli mer i samsvar med de reelle utgiftene og om å vurdere endringer eller dispensasjon fra NVEs forskrifter om fakturering (Dokument nr. 8:34 (2002-2003))

 • 3.(119)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal og Hallgeir H. Langeland om ny vurdering av alle sider ved Snøhvit-utbyggingen (Dokument nr. 8:35 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(120)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger, Odd Roger Enoksen, Ingvild Vaggen Malvik og Inge Ryan om innføring av to-prissystem på strøm gjennom differensiert elavgift (Dokument nr. 8:40 (2002-2003))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for finanskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(121)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen og André Kvakkestad om endringer i straffeprosessloven for å gi utvidet adgang til bruk av DNA-bevis i straffesaker (Dokument nr. 8:41 (2002-2003))

 • 6.(122)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen og André Kvakkestad om å innføre forenklet forelegg som straffereaksjon på ordensforstyrrelser og andre forseelser med enkelt hendelsesforløp (Dokument nr. 8:42 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes justiskomiteen.

 • 7.(123)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Karin Andersen om å gå igjennom og etablere beredskapsnivåer for brannvesenet som er høyere enn i dag og som differensierer mellom områder utfra hvor risikoen for tap av menneskeliv og kulturminner er høy (Dokument nr. 8:38 (2002-2003))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 8.(124)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo, Karin Andersen og Sigbjørn Molvik om akuttmedisinske kommunikasjonssentralers (AMK) framtidige struktur (Dokument nr. 8:36 (2002-2003))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 9.(125)

  Forslag frå stortingsrepresentantane Magnhild Meltveit Kleppa, Ola D. Gløtvold, Jorunn Ringstad og Rune J. Skjælaaen om å utsetja endring av praksis ved utskriving av ferdigbehandla pasientar (Dokument nr. 8:37 (2002-2003))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunalkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 10.(126)

  Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2001

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

Presidenten: Før møtet avsluttes vil presidenten på vegne av Presidentskapet få lov til å ønske alle sammen en riktig god og fredelig jul, og håper alle vil slappe av og komme uthvilt tilbake!