Stortinget - Møte tirsdag den 13. mai 2003 kl. 10

Dato: 13.05.2003

Dokumenter: (Innst. S. nr. 186 (2002-2003), jf. Dokument nr. 8:77 (2002-2003))

Sak nr. 3

Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Hallgeir H. Langeland, May Hansen og Sigbjørn Molvik om å gi fosterforeldre rett til omsorgspenger ved sykdom

Talere

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Etter ønske fra sosialkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe.

Videre vil presidenten foreslå at det ikke blir gitt anledning til replikker etter de enkelte innlegg, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) (ordfører for saken): Dokument nr. 8-forslaget som fire stortingsrepresentanter fra Sosialistisk Venstreparti har fremmet, handler om omsorgspenger.

Arbeidsgiver betaler inntil ti dager med omsorgspenger til arbeidstaker som har omsorg for barn, og som må være borte fra arbeidet på grunn av tilsyn med sykt barn. Retten gjelder til og med det året barnet fyller ti år.

Forslagsstillerne peker på at hensikten med omsorgspenger først og fremst er å imøtekomme yrkesaktive foreldres behov for kortvarig fravær fra arbeidet. Det pekes også på at en kan få omsorgspenger dersom barnepasser er syk. Retten til omsorgspenger gjelder for foreldre og adoptivforeldre som har den daglige omsorgen for barnet. Det må være et varig forhold.

Etter dagens omsorgsbegrep vil ikke fosterforeldre ha rett til slik ytelse. Arbeidsmiljøloven § 33A gir fosterforeldrene rett til permisjon dersom fosterbarnet blir sykt, men denne permisjonen gir ingen ytelser fra folketrygden. Forslagsstillerne synes dette er urettferdig og fremmer forslag om å likestille fosterforeldre og andre foreldre når det gjelder rett til omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom etter folketrygdloven § 9-5. Komiteen viser til at flere enn fosterforeldre faller utenfor ordningen. Det samme vil være tilfellet med ny partner eller samboer til foreldre som er alene med foreldreansvaret.

Sosialministeren har alt tatt fatt i denne problematikken. Sosialdepartementet har den 7. mars i år sendt ut på høring et forslag som åpner for at både fosterforeldre og steforeldre som har den daglige omsorgen for barnet, kan få rett til omsorgspenger ved barns sykdom. Dette forslaget bringer loven mer i samsvar med det som er omsorgssituasjonen i mange familier. Loven vil ikke bare gjelde for dem som biologisk eller juridisk har foreldreansvaret, slik som i dag.

Forslaget åpner også for at foreldre som er alene om foreldreansvaret og har dobbel kvote omsorgspenger, kan få overføre deler av rettighetene til ny ektefelle eller samboer.

En ønsker å gi selvstendig rett til omsorgspenger for samværsberettiget arbeidstaker. Forslaget innebærer en styrking av samværsberettigedes rettigheter etter samlivsbrudd, fordi Regjeringen ønsker å gi selvstendig rett til omsorgspenger til begge foreldrene.

På denne bakgrunn foreslår en enstemmig komite at Dokument nr. 8:77 legges ved protokollen.

Sigbjørn Molvik (SV): Jeg skal være ganske kort, og vil i første omgang bare vise til det som saksordføreren nå nettopp sa i sitt innlegg. Som medforslagsstiller har jeg sluttet meg til det en samlet komite her tilrår.

Det er bra at Regjeringa arbeider med dette spørsmålet og nå har et forslag ute på høring som er i tråd med de intensjoner som ligger i forslaget vi i SV har fremmet. Derfor er det også at en enstemmig komite tilrår det den gjør.

Jeg vil bare håpe at når dette forslaget fra Regjeringa kommer til Stortinget, blir enigheten like stor om å rette opp den åpenbare urimeligheten det er at fosterforeldre ikke skal ha samme rettigheter til omsorgspenger når barn er syke, som foreldre og adoptivforeldre har. I slike tilfeller har både barna og foreldrene det samme behovet, og derfor håper jeg at dette blir rettet opp når Regjeringa kommer tilbake til Stortinget med saken.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstillet:

Dokument nr. 8:77 (2002-2003) – forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Hallgeir H. Langeland, May Hansen og Sigbjørn Molvik om å gi fosterforeldre rett til omsorgspenger ved sykdom – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.