Stortinget - Møte torsdag den 12. juni 2003 kl. 10

Dato: 12.06.2003

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Lars T. Platou

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Lars T. Platou er død, nesten 83 år gammel.

Lars Tokstad Platou var født 2. juli 1920 i Stavanger. Han tok examen artium i 1939 og ble elektroingeniør fra NTH i 1946. Lars T. Platou deltok aktivt under felttoget i april 1940 og ble såret under trefningen ved Tangen. Allerede i 1941 ble han gårdbruker på slektsgården Tokstad i Veldre og hadde ansvaret for driften fram til 1982. Gjennom mange år ledet han også familiebedriften Elektrobygg A/S i Hamar og hadde mange oppdrag som elektroteknisk konsulent.

Lars T. Platou engasjerte seg tidlig i politisk arbeid og ble allerede i 1950 formann i Hedmark Høyre og derved også medlem av Høyres landsstyre. Han ble medlem av Ringsaker kommunestyre i 1952 og var medlem av formannskapet i perioden 1960-1967. Det er umulig å gå i detaljer når det gjelder den lange rekken av Lars T. Platous tillitsverv i lokalt styre og stell, men listen spenner fra menighetsråd via jordstyre til fylkesting og lokal partiorganisasjon. Opp gjennom 1950-årene hadde han også en rekke viktige verv i Norges Bondelag og var bl.a. i noen år formann i Hedemarken krets av Bondelaget.

Allerede ved stortingsvalget i 1953 ble Lars T. Platou vararepresentant fra Hedmark for Høyres Alv Kjøs. Han var vararepresentant også i perioden 1958-61 og ble valgt som representant ved stortingsvalget i 1965. Lars T. Platou ble gjenvalgt i 1969 og 1973 og kom raskt til å markere seg som en av Høyres mest sentrale politikere – både i og utenfor Stortinget. I Stortinget var han i første periode medlem av kommunalkomiteen og deretter av finanskomiteen. I perioden 1969–1973 var han formann i finanskomiteen og deretter nestformann i samme komite i perioden 1973–1977.

Lars T. Platou var en aktiv stortingsrepresentant, som engasjerte seg i et utall store og små saker. Her skal bare nevnes at han våren 1969 som saksordfører fikk et hovedansvar for å lose Borten-regjeringens store skattereform – momsreformen – gjennom Stortinget. Lars T. Platou var også sterkt opptatt av å gi bedriftene og verdiskapingen i samfunnet best mulige kår. Selv var han både før, under og etter sin tid på Stortinget engasjert i en lang rekke bedrifter. Han hadde lederposisjoner bl.a. i følgende selskaper: A/S Vinmonopolet, hvor han i en årrekke var styreleder, Raufoss Ammunisjonsfabrikker, hvor han var formann i bedriftsforsamlingen, og Kreditkassen, hvor han helt fram til 1990 var formann i representantskapet. Det var også typisk for Lars T. Platou at han på en tid da det så mer enn vanlig tungt ut, engasjerte seg sterkt i arbeidet for å sikre at «Skibladner» skulle forbli Mjøsas Hvite Svane.

Lars T. Platou ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull i 1982.

I sin nekrolog sier Høyres leder, Jan Petersen, at «Lars T. Platou ruvet, både som person og politiker». Det er ikke vanskelig å være enig i en slik karakteristikk, selv om vi i denne sammenheng konsentrerer oss om årene på Stortinget. Han var en viktig og innflytelsesrik stortingsrepresentant, ikke først og fremst på grunn av de formelle posisjoner han etter hvert fikk både i egen partigruppe og i komitearbeidet, men kanskje like mye på grunn av evnen til tillitsfullt og forpliktende samarbeid på tvers av alle partigrenser og andre skillelinjer i Stortinget. Lars T. Platou var alltid beredt til å lytte til andres synspunkter, men nølte ikke med å gi uttrykk for egne holdninger når det var nødvendig. Og Lars T. Platou var verd å lytte til. Lars T. Platou var i all sin ferd en meget behagelig person. Det fikk alle som hadde gleden av å samarbeide med ham gjennom tolv år på Stortinget, erfare.

Vi minnes Lars T. Platou med dyp respekt og lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Den innkalte vararepresentant for Hedmark fylke, Grethe G. Fossum, har tatt sete.

Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Ulf Erik Knudsen fra og med 12. juni og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  • 2. Vararepresentanten, Jan L. Stub, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Jan L. Stub er til stede og vil ta sete.

Representanten Magnar Lund Bergo vil framsette et privat forslag.

Magnar Lund Bergo (SV): På vegne av representantene May Hansen, Audun Bjørlo Lysbakken og meg selv vil jeg fremme forslag om å forby salg av billetter til konserter og sportsarrangementer til overpris, på svartebørs.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.