Stortinget - Møte tirsdag den 30. september 2003 kl. 12.10

Dato: 30.09.2003

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(302)

  Statsdeltakelse i pre-interessentskapsfasen knyttet til anlegg av nytt gasstransportsystem til Storbritannia (St.prp. nr. 81 (2002-2003))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(303)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 47/2003 av 16. mai 2003 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/65/EF om fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar (St.prp. nr. 79 (2002-2003))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(304)

  Digitalt bakkenett for fjernsyn (St.meld. nr. 44 (2002-2003))

 • 4.(305)

  Kulturpolitikk fram mot 2014 (St.meld. nr. 48 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 5.(306)

  Bygging av Skjold-klasse missiltorpedobåter (St.prp. nr. 82 (2002-2003))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 6.(307)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 48/2003 av 16. mai 2003 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2000/35/EF om kamp mot forseinka betaling i handelshøve (St.prp. nr. 80 (2002-2003))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(308)

  Tilleggsbevilgninger i 2003 til politiet som følge av økte utgifter til sikkerhetstiltak (St.prp. nr. 83 (2002-2003))

 • 8.(309)

  Kvitteringar frå politiet ved visitasjon og annan kontroll (St.meld. nr. 46 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes justiskomiteen.

 • 9.(310)

  ILOs 90. internasjonale arbeidskonferanse i Genève, 3.- 20. juni 2002 (St.meld. nr. 42 (2002-2003))

 • 10.(311)

  Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen (St.meld. nr. 47 (2002-2003))

 • 11.(312)

  Endringer i statsbudsjettet for 2003 om strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen (St.prp. nr. 85 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes kommunalkomiteen.

 • 12.(313)

  Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer (Dokument nr. 3:9 (2002-2003))

 • 13.(314)

  Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet (Dokument nr. 3:10 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 14.(315)

  Dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2003 og fisket etter avtalane i 2001 og 2002 (St.meld. nr. 43 (2002-2003))

 • 15.(316)

  Breiband for kunnskap og vekst (St.meld. nr. 49 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes næringskomiteen.

 • 16.(317)

  Utbygging av E18 Kopstad–Gulli i Vestfold med delvis bompengefinansiering og endret opplegg for utbygging av deler av rv 4 i Oppland (St.prp. nr. 78 (2002-2003))

 • 17.(318)

  Utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering (St.prp. nr. 84 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes samferdselskomiteen.

 • 18.(319)

  Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene (St.meld. nr. 45 (2002-2003))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 19.(320)

  Nordisk samarbeid (St.meld. nr. 50 (2002-2003))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

Presidenten: Stortingspresident Jørgen Kosmo:

Vi skal nå avslutte det 147. storting, det andre i inneværende valgperiode.

Stortinget har i løpet av dette året hatt 102 møter, mens det har vært 41 møter i Odelstinget og 13 i Lagtinget. Det har vært 15 kveldsmøter i Stortinget og 15 i Odelstinget. 13 møter har vart utover reglementsmessig tid, kl. 22. Bare fire av dem har gått utover kl. 24.

Regjeringen har fremmet 242 saker for Stortinget, fordelt på 85 stortingsproposisjoner, 107 odelstingsproposisjoner og 50 stortingsmeldinger. Stortingsrepresentantene har framsatt 136 Dokument nr. 8-forslag. Hvis vi summerer disse og stortingsproposisjonene og odelstingsproposisjonene fra Regjeringen, utgjør Dokument nr. 8-forslagene noe over 40 pst. av de forslag Stortinget har fått til behandling.

Komiteenes bidrag til det som har vært behandlet i Stortinget og avdelingene, er 293 innstillinger til Stortinget og 132 til Odelstinget. I tillegg til dette kommer selvfølgelig budsjettinnstillingene.

Regjeringen har bidratt til debattene i Stortinget med åtte redegjørelser, inkludert trontale.

Av 86 saker som er utsatt til neste storting, er 31 Dokument nr. 8-forslag og 25 lovsaker.

Av saker som er behandlet av dette storting, kan nevnes:

 • innenlandsk bruk av naturgass

 • laksevassdrag og laksefjorder

 • barne- og ungdomsvernet

 • statlige tilsyn

 • samfunnssikkerhet

 • et nasjonalt krigsbarnoppgjør

 • friskolelov

 • grunnlovsendringer, inkludert endringer i valgordningen

 • valgloven

 • dyrehold og dyrevelferd

 • Stortingets forretningsorden

 • den nye Svinesundsforbindelsen

 • en del bompengefinansierte vegprosjekter – som har skapt stor oppmerksomhet

 • tiltaksplan mot fattigdom

 • folkehelsepolitikken

Stortinget har videre avviklet 22 interpellasjonsdebatter. 430 spørsmål er besvart i den ordinære spørretimen, og det er stilt 170 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen, som har vært avholdt 23 ganger.

Antall skriftlige spørsmål øker for hvert år og er nå oppe i 784. Det er over 30 pst. flere enn i forrige storting, da antallet var 593.

Blant vedtakene som er gjort i Stortinget, finner vi 243 såkalte anmodningsvedtak, dvs. vedtak som har formen «Stortinget ber Regjeringen …». Dette antallet representerer en økning på over 70 pst. i forhold til forrige storting, da det ble gjort 140 vedtak av denne typen. Presidenten vil i denne sammenheng vise til at kontroll- og konstitusjonskomiteen i sin innstilling om rapporten fra Frøiland-utvalget om Stortingets kontroll med regjering og forvaltning har kritiske merknader til denne utviklingen.

Når det så gjelder henstillinger, altså forslag som er oversendt Regjeringen uten realitetsvotering, var det 37 det siste året, og det er en reduksjon i forhold til året før, da det var 50.

Da skal ikke presidenten bidra med flere tørre tall, men bare erklære forhandlingene i det 147. storting for avsluttet og takke representantene for et godt samarbeid.

Representantene oppfordres om å skrive under Stortingets og avdelingenes protokoller. Lagtingsprotokollen er utlagt i lagtingssalen, mens protokollene for Stortinget og Odelstinget kan underskrives her i salen.