Stortinget - Møte tirsdag den 11. november 2003 kl. 10

Dato: 11.11.2003

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(46)

  Utviding av Trollfjord I kraftverk i Trollfjordvassdraget (St.meld. nr. 9 (2003-2004))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(47)

  Samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Thailand, underskriven i Bangkok den 30. juli 2003 (St.prp. nr. 13 (2003-2004))

 • 3.(48)

  (St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2–11 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes finanskomiteen. Budsjettkapitlene i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2–11 (2003-2004) fordeles på rammeområder og sendes de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. S. nr. 2 (2003-2004). Nye kapitler og romertall som ikke ble fordelt i Innst. S. nr. 2 fordeles slik: St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2003-2004) – Romertall II: Finanskomiteen, rammeområde 19 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2003-2004) – Romertall III: Kommunalkomiteen, rammeområde 6 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2003-2004) – Kapittel 5326: Kommunalkomiteen, rammeområde 6 – Romertall II: Næringskomiteen, rammeområde 9 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003-2004) – Romertall II og V: Utenrikskomiteen, rammeområde 4 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 9 (2003-2004) – Romertall II: Næringskomiteen, rammeområde 10 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 11 (2003-2004) – Romertall II: Utenrikskomiteen, rammeområde 4 – Romertall III-VI: Finanskomiteen, rammeområde 22

 • 4.(49)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Erik Knudsen, Arne Sortevik og Karin S. Woldseth om innføring av elevers rett til fritt skolevalg på videregående skole (Dokument nr. 8:8 (2003-2004))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5.(50)

  Samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av fellesskapshandlingsprogrammet om motkjemping av diskriminering (2001-2006) (St.prp. nr. 11 (2003-2004))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(51)

  Rikt mangfold i nord. Om tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms (St.meld. nr. 8 (2003-2004))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 7.(52)

  Innleie av slepefartøy for Nord-Norge og budsjettmessig inndekning for 2004 (St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 10. Punkt nr. 5 (2003-2004))

 • 8.(53)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Terje Klungland, Asmund Kristoffersen, Sigvald Oppebøen Hansen og Tore Nordtun om utarbeidelse av strategier som kan bidra til at norsk gassbehandlingsindustri og petrokjemisk industri får tilgang til råvarer (Dokument nr. 8:9 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes næringskomiteen.

 • 9.(54)

  Samtykke til tiltredelse av internasjonal konvensjon av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk (St.prp. nr. 14 (2003-2004))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.