Stortinget - Møte mandag den 15. desember 2003 kl. 10

Dato: 15.12.2003

Referatsaker

Sak nr. 9

Referat

 • 1.(95)

  Rovvilt i norsk natur (St.meld. nr. 15 (2003-2004))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(96)

  Opplæringstilbod for hørselshemma (St.meld. nr. 14 (2003-2004))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 3.(97)

  Transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen Bergen til Kirkenes (St.meld. nr. 16 (2003-2004))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.